Thứ bẩy, 10/10/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

8483

Đã truy cập :

31134295
Tin tức sự kiện - Thông tin chỉ đạo, điều hành

Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 14/03/2012 10:59:57 SA

Ngày 12/03/2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ra Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Ảnh minh họa.
Nội dung Chỉ thị nêu rõ:
Sau 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2001-2010 (ban hành kèm theo Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành trong tỉnh, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Bắc Ninh đã được triển khai thực hiện một cách đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển với tốc độ cao. Tuy nhiên, kết quả công tác CCHC còn một số hạn chế, bất cập; việc triển khai, tổ chức thực hiện ở một số ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Nguyên nhân chính là do nhận thức của một số bộ phận cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo đúng mức, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc quán triệt và chỉ đạo thực hiện. Một số cấp ủy, chính quyền còn có biểu hiện xem nhẹ công tác CCHC.
Nghị quyết của Chính phủ xác định Mục tiêu trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn 2011-2020 là: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã xác định: Đến năm 2020, hệ thống các cơ quan hành chính của tỉnh cơ bản được cải cách phù hợp với yêu cầu quản lý của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đồng thời đưa công tác cải cách hành chính thực sự là yếu tố tác động góp phần cải thiện chỉ số CPI thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, gắn với ngăn chặn và phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:
I. Nhiệm vụ trọng tâm.
1. Cải cách thể chế hành chính.
a. Tập trung xây dựng và hoàn thiện các thể chế, trước hết là thể chế kinh tế của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thể chế về tổ chức và hoạt động của hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.
b. Xây dựng, hoàn thiện quy định về mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân, trọng tâm là bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lấy ý kiến của nhân dân trước khi quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng, quyền giám sát của nhân dân đối với các hoạt động của cơ quan nhà nước.
2. Tăng cường đẩy mạnh Cải cách thủ tục hành chính:
a. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện việc giám sát thủ tục hành chính theo qui định nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của các thủ tục hành chính; giảm mạnh các thủ tục hành chính hiện hành; tăng cường mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp và giữa các cấp chính quyền trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính; đặt yêu cầu cải cách thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng thể chế, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và tăng cường đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp và nhân dân; mở rộng dân chủ, phát huy vai trò của các tổ chức và cá nhân trong việc xây dựng thể chế, chuẩn mực về thủ tục hành chính; công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính để nhân dân giám sát việc thực hiện;
b. Tăng cường hoạt động tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp ở địa phương.
Để triển khai thực hiện tốt nội dung này, các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần lựa chọn, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với những công chức có kinh nghiệm, có chuyên môn, có trách nhiệm và tâm huyết trong công việc để giúp cho Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.
3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:
Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng gọn nhẹ, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, gắn với việc đẩy mạnh phân cấp toàn diện giữa các cấp chính quyền ở địa phương.
- Trên cơ sở Nghị định của Chính phủ và Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát tổ chức triển khai thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, theo hướng tinh gọn, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời triển khai xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc cho phù hợp với mô hình tổ chức mới và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, bảo đảm cho mọi lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị đều có các quy định để điều chỉnh; gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, phục vụ cho việc quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị thật sự có hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, kỷ cương, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, đồng thời tạo sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
- Rà soát, đánh giá lại hiệu quả việc phân cấp ở tất cả các lĩnh vực, đồng thời tiếp tục sửa đổi bổ sung theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm một cách toàn diện cho chính quyền các cấp; các cơ quan, đơn vị, nhằm tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối với lĩnh vực hoạt động sự nghiệp tiếp tục đổi mới các quy định về phân cấp giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ và tự chủ về tài chính, nhằm từng bước chuyển đổi mô hình của các đơn vị này từ hoạt động sự nghiệp, chuyển sang mô hình cung ứng dịch vụ công trong phục vụ tổ chức, công dân và xã hội.
4. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hành chính.
- Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, xây dựng cơ cấu công chức, xác định rõ tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo cho từng phòng, ban, cơ quan, đơn vị. Từ đó, sắp xếp, bố trí cho phù hợp với khả năng chuyên môn, đạo đức, tác phong của từng công chức. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng những mặt còn thiếu và những tồn tại, hạn chế của đội ngũ cán bộ, công chức.
- Hoàn thiện việc xây dựng chính sách giải quyết việc làm kịp thời, phù hợp chuyên môn được đào tạo cho con em các đối tượng chính sách; xây dựng, ban hành cơ chế thu hút đội ngũ sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy đưa về làm công chức cấp xã, nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, và làm nguồn kế cận cho cấp huyện và cấp tỉnh, đảm bảo đáp ứng theo mục tiêu mà Tỉnh ủy đã đặt ra.
   - Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Chú trọng đến việc đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng. Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng do ngân sách nhà nước cấp; bảo đảm cho đội ngũ cán bộ, công chức sau khi được đào tạo, bồi dưỡng phải có chất lượng; chú ý đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng thực thi công vụ, phẩm chất, đạo đức người cán bộ, công chức; tập trung đào tạo, bồi dưỡng chất lượng cao, nhằm tạo ra được một đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, đủ khả năng tham mưu, quản lý trên các lĩnh vực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, phù hợp xu thế hội nhập quốc tế dưới hình thức đào tạo cả trong và ngoài nước.
- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về qui định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan tổ chức, đơn vị trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 157/2007/NĐ-CP; gắn với việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức dựa trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện cơ chế loại bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với nhân dân. Quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức tương ứng với trách nhiệm và có chế tài nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức;
5. Cải cách tài chính công.
a. Tiếp tục cải cách tài chính công theo hướng tăng tính chủ động, tăng thẩm quyền và trách nhiệm quản lý, sử dụng ngân sách cho các cơ quan, đơn vị; đổi mới cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích đơn vị, địa phương tích cực phát triển nguồn và tăng thu ngân sách; đổi mới việc quản lý, điều hành ngân sách, tạo sự chủ động cho các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng qui định của pháp luật nguồn kinh phí được cấp;
b. Tiếp tục hoàn thiện, đổi mới cơ chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước theo qui định tại Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17.10.2005 của Chính phủ và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo qui định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25.4.2006;
c. Đẩy mạnh việc thực hiện toàn diện công tác xã hội hoá trên các lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo; Y tế; Văn hoá - Thể dục, thể thao; Khoa học công nghệ và dạy nghề theo chương trình, kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhằm huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội cùng với Nhà nước đầu tư ngày càng nhiều hơn cho các hoạt động dịch vụ công, bảo đảm phục vụ ngày càng tốt hơn các nhu cầu của nhân dân địa phương.
6. Tăng cường đầu tư hiện đại hóa hành chính
a. Hoàn thiện việc quy hoạch và xây dựng trụ sở các cơ quan hành chính, theo hướng tập trung và từng bước hiện đại, trang bị phương tiện đảm bảo đủ điều kiện làm việc cho các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, tạo điều kiện để mọi người có đủ không gian và điều kiện để làm việc theo qui định.
 b. Hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của Mạng thông tin điện tử hành chính của tỉnh trên Internet. Công khai minh bạch thông tin cần thiết cho doanh nghiệp và người dân biết, thực hiện, giám sát. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, từng bước đưa các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử; cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong các cơ quan; các giao dịch của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử, mọi lúc, mọi nơi, dựa trên các ứng dụng truyền thông đa phương tiện; các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên Mạng thông tin điện tử hành chính của tỉnh và Chính phủ, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau;
c. Ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong quy trình xử lý công việc của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trong hoạt động dịch vụ hành chính công, dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công; gắn với việc tiếp tục cải tiến, mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc áp dụng cơ chế “một cửa liên thông hiện đại”, kết hợp với việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008; đồng thời Công bố danh mục các dịch vụ hành chính công trên Mạng thông tin điện tử hành chính của tỉnh trên Internet. Xây dựng và sử dụng thống nhất biểu mẫu điện tử trong giao dịch giữa cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức và cá nhân, đáp ứng yêu cầu đơn giản và cải cách thủ tục hành chính;
d. Hạn chế tổ chức các hội nghị, cuộc họp không thực sự cần thiết bằng việc tăng cường điều hành, quản lý công việc thông qua hệ thống công nghệ thông tin. Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức thì các cuộc họp phải được chuẩn bị về nội dung, tài liệu một cách chu đáo, đảm bảo chất lượng, thời gian họp không kéo dài, cần tập trung vào những vấn đề chính, nội dung trọng tâm, trọng điểm; thành phần mời tham dự phải đảm bảo đúng người, đúng việc.
II. Giải pháp thực hiện.
1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chương trình, kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước ở địa phương theo hướng: Xây dựng chuyên mục, chuyên trang về cải cách hành chính để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân địa phương về Chương trình Tổng thể cải cách hành chính và phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức về cải cách hành chính của các Sở, Ngành; Ủy ban nhân dân các cấp.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo, điều hành của Chỉnh phủ và các cơ quan chức năng của Trung ương về công tác cải cách hành chính; tranh thủ và sử dụng có hiệu quả sự hỗ trợ, giúp đỡ về chuyên môn và nguồn lực của Trung ương cho việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương.
3. Bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, chặt chẽ thông qua các nội dung, giải pháp cụ thể của các cấp ủy Đảng đối với công tác cải cách hành chính. Phải coi kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính là một trong những tiêu chí chủ yếu, quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của tổ chức đảng và chính quyền các cấp.
4. Phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu các cơ quan hành chính trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị; lấy kết quả công tác cải cách hành chính là một trong những tiêu chí chủ yếu và quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu và của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; đồng thời củng cố, kiện toàn cơ quan tham mưu chuyên trách về công tác cải cách hành chính, trước hết là Sở Nội vụ và hệ thống cơ quan Nội vụ các cấp ở địa phương, bảo đảm đủ năng lực, tham mưu tích cực, có hiệu quả cho người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước cũng như thực hiện các nhiệm vụ được giao ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.
5. Quan tâm đầu tư đủ nguồn lực, đáp ứng yêu cầu triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước ở địa phương theo mục tiêu, yêu cầu đã được xác định. Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính; trên cơ sở đó, có kế hoạch củng cố, kiện toàn, bổ sung đủ số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tham mưu về công tác cải cách hành chính. Có kế hoạch đảm bảo kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính theo qui định .
6. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tổ chức đoàn thể nhân dân tham gia thực hiện và giám sát quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước ở địa phương để bảo đảm cho công tác cải cách hành chính, trước hết là cải cách tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương đạt hiệu quả, cần phải tiến hành đồng bộ việc đổi mới và cải cách hệ thống chính trị ở địa phương, thu hút sự tham gia tích cực, hiệu quả các tổ chức chính trị - xã hội và của nhân dân địa phương vào việc thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp và môi trường thuận lợi cho công tác cải cách hành chính; đồng thời giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương.
7. Kịp thời sơ kết, tổng kết quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước ở địa phương: Định kỳ sáu tháng, cuối năm hoặc căn cứ vào các nội dung chuyên đề theo từng lĩnh vực, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiến hành sơ, tổng kết, đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Trên cơ sở đó, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể làm tốt; uốn nắn những cá nhân, tập thể thực hiện kém hiệu quả, hoặc có biểu hiện không đúng trong việc nhận thức và thực hiện; kịp thời nhân rộng những mô hình tiên tiến; bổ sung, hoàn thiện các giải pháp và nguồn lực cho việc triển khai thực hiện có kết quả công tác cải cách hành chính ở địa phương;
Chỉ thị này được quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức từ cấp xã, đến cấp tỉnh; đăng tải công khai qua Mạng thông tin điện tử hành chính của tỉnh trên Internet và tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
Căn cứ vào nhiệm vụ trong Chương trình, kế hoạch cải cách theo từng giai đoạn và hằng năm của UBND tỉnh, các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch của ngành mình, cấp mình theo hướng phân công rõ trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; gắn với qui định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan tổ chức, đơn vị và cán bộ công chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; qui định rõ hình thức xử lý đối với những trường hợp cán bộ, công chức không thực hiện nghiêm quy định của thủ trưởng, đơn vị và cơ quan nhà nước cấp trên về công tác CCHC.
Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thi xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng quí báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện; trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn kịp thời phản ánh, báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) xem xét giải quyết.
Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện; đồng thời theo dõi, giám sát, nhằm tăng cường tiếp thu những phản hồi ý kiến của nhân dân, các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức về tình hình triển khai, kết quả thực hiện thực hiện Chỉ thị này tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh.
               Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, hàng quý báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.Các bài mới:
Các bài đã đăng: