Thứ bẩy, 10/10/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

3852

Đã truy cập :

31106285
Tin tức sự kiện - Xã hội

Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính quý I/2012 16/03/2012 3:13:32 CH

Xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là công việc trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền,

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
trong Quý I/2012, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Quyết định số 945/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc Hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách TTHC trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.
 
Trong Quý I/2012, về việc ban hành, công bố và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, UBND tỉnh ban hành 10 Quyết định, công bố mới 53; sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 181; bãi bỏ áp dụng 81 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, áp dụng chung tại cấp huyện, áp dụng chung tại cấp xã.
 
Ngoài việc triển khai công tác rà soát theo quy định, UBND tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, xã thực hiện công khai địa chỉ thư tín, số điện thoại chuyên dùng, địa chỉ web, địa chỉ mail về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị. Đồng thời, xây dựng chuyên mục tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị trên Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh và bố trí cán bộ, công chức, bộ phận trực tiếp phản ánh kiến nghị.
 
Trong việc kiện toàn tổ chức Phòng kiểm soát TTHC và thiết lập hệ thống cán bộ đầu mối tại các Sở, ban, ngành UBND cấp huyện và cấp xã, Văn phòng UBND tỉnh đẩy mạnh đôn đốc các đơn vị đăng ký, cập nhật bổ sung, thay thế công chức đầu mối và bổ sung số điện thoại, Email và duy trì 178 cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, xã (trong đó cấp tỉnh: 29 người, cấp huyện 22 người, cấp xã 127 người). Thông tin về thủ tục hành chính được niêm yết, công khai, minh bạch, đầy đủ, thường xuyên và rõ ràng tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ở các Sở, ngành, UBND cấp huyện, xã.
 
Trong tiến trình phát triển và hội nhập, vai trò của cải cách TTHC ngày càng được khẳng định. Vì vậy, thực hiện tốt cải cách hành cính sẽ góp phần tích cực để đất nước phát triển và hội nhập thành công.


(T.D - CTTĐT)


Các bài mới:
Các bài đã đăng: