Thứ tư, 07/10/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

16079

Đã truy cập :

30978887
Tin tức sự kiện - Chính trị

Một số giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết XVIII của Đảng bộ tỉnh 21/03/2012 1:36:35 CH

Ngày 1-1-1997 tỉnh Bắc Ninh đi vào hoạt động theo đơn vị hành chính mới. Từ một tỉnh điểm xuất phát kinh tế khó khăn, sản xuất nông nghiệp chiếm 45% GDP, kết cấu hạ tầng yếu, thiếu.

Xác định được những khó khăn thực tế Tỉnh uỷ Bắc Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp, nêu cao vai trò Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội. Sau 15 năm Bắc Ninh đã đạt được những thành tựu to lớn:
 
Kinh tế liên tục tăng trưởng cao, ổn định bình quân đạt 14,1%/năm; năm 2011 tăng 6,6 lần so với năm 1997. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá-quy mô công nghiệp tăng đến năm 2011 tăng 107 lần so với năm 1997, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2011 đạt 62,722 tỷ đồng. Thu hút đầu tư cao năm 1997 có 1 dự án (120 triệu USD) đến năm 2011 có 546 dự án (với tổng số vốn 62.900 tỷ đồng). Nông nghiệp, năng suất lúa từ 39,2 tạ/ha (1997) lên đến 63,1 tạ/ha (2011); Tổng thu ngân sách năm 2011 đạt 7.100 tỷ đồng, gấp 41 lần so với năm 1997; quốc phòng an ninh chính trị giữ vững, công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên hiệu quả, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; thực hiện dân biết, dân bàn, dân kiểm tra. Công tác cải cách hành chính chuyển biến tích cực, chỉ số năng lực cạnh tranh xếp thứ 2 trong 63 tỉnh thành, tăng 18 bậc so với năm 2007.
 
Trong công tác xây dựng Đảng, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII. Trước hết là đổi mới nội dung phương pháp, lãnh đạo của các tổ chức đảng cơ sở, thực hiện tốt quy chế hoạt động, từ đó cụ thể hoá chức năng nhiệm vụ, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong việc ra nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Cấp uỷ chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đảng viên gương mẫu giữ vững vai trò người lãnh đạo đi đầu trong mọi hành động. Năm 1997 có 41,9% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh đến năm 2011 tăng lên 85%, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng từ 72% năm 1997 đến năm 2011 tăng lên 86%; trong 15 năm đã kết nạp được 18.097 đảng viên. Công tác tổ chức cán bộ còn yếu, thiếu năm 1997 có 10.894 cán bộ công chức, viên chức (4 tiến sỹ, 8 thạc sỹ) đến năm 2011 có 18.894 cán bộ, công chức, viên chức (38 tiến sỹ, 748 thạc sỹ)...
 
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII thời gian tới các cấp, các ngành, các địa phương cần quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương vào điều kiện cụ thể của tỉnh; khắc phục bệnh giáo điều, quan liêu không gắn với cơ sở, nặng về sao chép văn bản của Trung ương, phải thường xuyên đề ra những biện pháp, giải pháp cụ thể.
 
Lựa chọn mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm từ đó xác định nhiệm vụ đúng, trúng kịp thời trong xây dựng chương trình kế hoạch, xây dựng đề án chỉ đạo cụ thể cho từng vùng, từng địa phương cho phù hợp, phân công rõ trách nhiệm cá nhân cấp uỷ, để chỉ đạo dứt điểm từng việc, từ đó cần coi trọng sơ kết, tổng kết để rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực.
 
Đổi mới thường xuyên phương thức, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đồng thời giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của cơ sở.
 
Các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, bám sát cơ sở, đặc biệt quan tâm những cơ sở trọng tâm, trọng điểm, nơi có nhiều khó khăn phức tạp.
 
Chăm lo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức hệ thống chính trị đủ năng lực; phải thường xuyên giữ gìn đoàn kết thống nhất trong đảng, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, cơ hội, cá nhân, suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, đặc biệt là tệ tham nhũng, quan liêu, lãng phí, xa rời quần chúng, xây dựng đội ngũ cán bộ để gắn với quy hoạch cán bộ đồng thời phát huy dân chủ gắn với kỷ cương, giữ vững kỷ luật trong Đảng.
 
15 năm qua bằng truyền thống văn hiến của người Kinh Bắc, với tư duy sáng tạo, cộng với tinh thần đoàn kết, Bắc Ninh sẽ vượt qua những khó khăn thách thức, sẽ hoàn thành thắng lợi những mục tiêu trong giai đoạn cách mạnh mới và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII đề ra.


BBN


Các bài mới:
Các bài đã đăng: