Thứ sáu, 09/10/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

32948

Đã truy cập :

31081199
Tin tức sự kiện - Thông tin chỉ đạo, điều hành

Hướng dẫn mới về việc xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá 18/07/2012 8:25:11 SA

(BNP) - Thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2012 của Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch về "Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận: "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá" và Kết luận của kỳ họp UBND tỉnh ngày 18/6/2012, xét đề nghị của Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Ngày 9/7/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND, về việc ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
 
Theo quy định, các đối tượng được áp dụng là các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân có tổ chức công đoàn cấp cơ sở trở lên; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
 
Để được công nhận là “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” cơ quan, đơn vị phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Bên cạnh đó, để được công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” doanh nghiệp đó phải sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển, đồng thời thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động; Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Về trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, quy định nêu rõ: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn nào đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa với Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố nơi đóng trụ sở. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký và báo cáo thành tích xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Ban Chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện, thị xã, thành phố kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Trên cơ sở đề nghị của Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố và Ban Chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cùng cấp, trình LĐLĐ tỉnh ra quyết định công nhận, công nhận giai đoạn và cấp giấy công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
 
Về khen thưởng: UBND tỉnh khuyến khích các địa phương, các ngành, đoàn thể căn cứ vào khả năng ngân sách và các nguồn lực xã hội hóa; có hình thức động viên bằng lợi ích vật chất cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; hỗ trợ trang thiết bị cho các đơn vị. Cơ quan nào đạt chuẩn văn hóa được thưởng 0,8 lần mức lương tối thiểu chung (thưởng cho công nhận lần đầu và công nhận giai đoạn 5 năm)
 
Việc tổ chức thực hiện sẽ do Liên đoàn lao động tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh, triển khai, phối hợp với các Sở, ban ngành, UBMTTQ tỉnh chỉ đạo, kiểm tra.
Đối với những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa không giữ vững được liên tục các năm sẽ không được công nhận giai đoạn. Nếu vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn sẽ bị xóa tên trong danh sách, cấp nào ra quyết định công nhận, cấp đó ra quyết định xóa tên trong danh sách. Các các nhân, tập thể có thẩm quyền có hành vi vi phạm dẫn đến sai sự thật về thành tích của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo pháp luật./.


(N.C)


Các bài mới:
Các bài đã đăng: