Thứ hai, 30/03/2015
Văn bản pháp quy tỉnh Bắc Ninh
 • An ninh quốc phòng (46)
 • Môi trường (102)
 • BC-VT (97)
 • Nội chính (9293)
 • BC-XB (95)
 • Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (2516)
 • CNTT (102)
 • Ngoại vụ (1471)
 • Công nghiệp (6635)
 • Nhà đất - Xây dựng (1751)
 • Dân sự (18)
 • Pháp luật (63)
 • Doanh nghiệp - Thương mại (113)
 • Quản lý đô thị (253)
 • Đầu tư và xây dựng (2741)
 • Quản lý nhà đất (2379)
 • Giao thông công trình - Thuỷ lợi (405)
 • Tài nguyên (2431)
 • Kế hoạch đầu tư (236)
 • Thi đua - Khen thưởng (658)
 • Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội (8782)
 • Thông tin và Truyền thông (53)
 • Khoa học công nghệ (144)
 • Văn hoá - Giáo dục (650)
 • Lĩnh vực khác (63)
 • Văn hoá xã hội - Thể dục thể thao (3446)
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
109/2010/NQ-HÐND 24/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
110/2010/NQ-HÐND 24/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2011. Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
111/2010/NQ-HÐND 24/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về chương trình các kỳ họp của HĐND huyện Tiên Du năm 2011. Nội chính
112/2010/NQ-HÐND 24/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về chương trình giám sát của HĐND huyện Tiên Du năm 2011. Nội chính
113/2010/NQ-HÐND 24/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2011. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
105/2010/NQ-HÐND 23/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Tiên Du khoá XVI - Nhiệm kỳ 2004-2011. Nội chính
106/2010/NQ-HÐND 23/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND huyện Tiên Du khoá XVI - Nhiệm kỳ 2004-2011. Nội chính
107/2010/NQ-HÐND 23/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Tiên Du khoá XVI - Nhiệm kỳ 2004-2011. Nội chính
108/2010/NQ-HÐND 23/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Tiên Du khoá XVI - Nhiệm kỳ 2004-2011. Nội chính
102/2010/NQ-HÐND 30/07/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
103/2010/NQ-HÐND 30/07/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về Quyết toán ngân sách của huyện năm 2009. Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
94/2009/NQ-HÐND 18/12/2009 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
95/2009/NQ-HÐND 18/12/2009 Nghị quyết về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2010. Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
96/2009/NQ-HÐND 18/12/2009 Nghị quyết về việc hỗ trợ giá giống lúa lai năm 2010 trên địa bàn huyện. Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
97/2009/NQ-HÐND 18/12/2009 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện Tiên Du năm 2010. Nội chính
98/2009/NQ-HÐND 18/12/2009 Nghị quyết về chương trình các kỳ họp của HĐND huyện Tiên Du năm 2010. Nội chính
99/2009/NQ-HÐND 18/12/2009 Nghị quyết về việc Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tiên Du khoá XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2011. Nội chính
91/2009/NQ-HÐND 17/07/2009 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
92/2009/NQ-HÐND 17/07/2009 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc Quyết toán ngân sách của huyện 2008 Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
81/2008/NQ-HÐND16 30/07/2008 Nghị Quyết của HĐND huyện Tiên Du về phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu Phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
82/2008/NQ-HÐND16 30/07/2008 Nghị Quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc Quyết toán ngân sách của huyện năm 2007. Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
83/2008/NQ-HÐND16 30/07/2008 Nghị Quyết của HĐND huyện Tiên Du về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tiên Du đến năm 2020. Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
60/2007/NQ-HÐND 20/07/2007 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Tiên Du khoá XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2009. Nội chính
61/2007/NQ-HÐND 20/07/2007 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc quyết toán ngân sách của huyện năm 2006. An ninh quốc phòng
62/2007/NQ-HÐND 20/07/2007 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội