Thứ năm, 08/10/2015
Cơ chế chính sách

Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Ngày 21-8-2006, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trong đó có các khu công nghịêp tỉnh Bắc Ninh.

Mục tiêu phát triển các khu công nghiệp tại Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020: hình thành hệ thống các khu công nghiệp chủ đạo có vai trò dẫn dắt sự phát triển công nghiệp quốc gia. Các khu công nghiệp có quy mô hợp lý tạo điều kiện phát triển công nghiệp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại những địa phương có tỷ trọng công nghiệp trong GDP thấp.
Theo Quyết định, đến năm 2010 cơ bản lấp đầy các khu công nghiệp đã được thành lập, một cách có chọn lọc các khu công nghiệp với diện tích tăng thêm khoảng 15.000ha-20.000ha. Các khu công nghiệp, phải có công trình xử lý nước thải và bảo đảm diện tích trồng cây xanh nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Giai đoạn đến năm 2015 nâng tổng diện tích các khu công nghiệp khoảng 65.000ha-70.000dự kiến ha, phấn đấu đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 60% tại các khu công nghiệp. Đến năm 2020, hoàn thiện về cơ bản mạng lưới khu công nghiệp trên toàn lãnh thổ với tổng diện tích các khu công nghiệp đạt khoảng 80.000ha.
Theo đó, tỉnh Bắc Ninh có các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 như sau: KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh với diện tích dự kiến 200 ha. KCN Yên Phong II với diện tích dự kiến 300 ha. KCN Quế Võ II với diện tích dự kiến 200 ha. Các khu công nghiệp dự kiến mở rộng đến năm 2015: KCN Quế Võ có diện tích dự kiến mở rộng 300 ha. KCN Tiên Sơn có diện tích dự kiến mở rộng 100 ha. KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn có diện tích dự kiến mở rộng 300 ha.


Nguồn Quyết định số 1107/QĐ-TTg