Thống kê truy cập

Trong ngày  :

43727

Đã truy cập :

31094453
Tin tức sự kiện - Cán bộ công chức

Tiêu chuẩn chức danh cán bộ để bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 19/12/2012 3:02:18 CH

Ngày 06/12, Tỉnh ủy Bắc Ninh ra Quyết định số 633 –QĐ/TU về việc ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ để bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Theo đó, từng chức danh bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử có những tiêu chuẩn cụ thể sau:

Ảnh minh họa
Tiêu chuẩn chung
- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.
- Có hiểu biết về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ cao cấp hoặc cử nhân lý luận chính trị (riêng đối với chức danh Trưởng phòng và tương đương có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên hoặc đang học cao cấp lý luận chính trị hay cử nhân chính trị được ½ chương trình trở lên); có bằng đại học chính quy về chuyên môn trở lên phù hợp với tiêu chuẩn cụ thể của chức danh ứng cử hoặc bổ nhiệm; biết ít nhất một ngoại ngữ trình độ B trở lên (đối với cán bộ trẻ: nam dưới 45, nữ dưới 40 thì phải học qua lớp do tỉnh tổ chức); sử dụng thành thao máy vi tính trong công việc chuyên môn; đủ sức khỏe để công tác.
Các tiêu chuẩn đó có quan hệ mật thiết với nhau, coi trọng cả đức, tài, đức là gốc.
Bí thư Tỉnh ủy
Phải là người có năng lực nghiên cứu, tiếp thu, vận dụng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cùng cấp ủy đề ra chủ trương, biện pháp phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp đó, có năng lực quy tụ, đoàn kết và xây dựng được đội ngũ cán bộ bảo đảm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo đường lối của Đảng, có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết đoán và dám chịu trách nhiệm trước những quyết định thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.
Phải là người đã kinh qua chức vụ Bí thư cấp ủy huyện, thị xã, thành phố và có thời gian nhất định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Có kiến thức sâu về xây dựng Đảng, vận động quần chúng, am hiểu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, kinh tế thị trường, kinh tế đối ngoại, nói chung phai được quy hoạch vào chức danh và giới thiệu ứng cử lần đầu phải đủ tuổi tham gia được hai nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải tham gia được trọn một nhiệm kỳ.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Phải là người có năng lực nghiên cứu, tiếp thu, vận dụng đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để chỉ đạo chuẩn bị các đề án trình các kỳ họp cấp ủy, giúp Bí thư Tỉnh ủy và cấp ủy chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng kết được các đề án đó, điều hành công việc thường xuyên của cấp ủy, thu thập chính xác, kịp thời các thông tin và đề xuất cách giải quyết với cấp ủy.
Phải là người đã kinh qua chức vụ cán bộ chủ chốt trong cấp ủy huyện, thị xã, thành phố, có thời gian nhất định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, có hiểu biết sâu sắc về công tác xây dựng Đảng, công tác quần chúng, quản lý và điều hành bộ máy giúp việc của cấp ủy, nói chung phải được quy hoạch vào chức danh và được giới thiệu ứng cử lần đầu phải đủ tuổi tham gia được hai nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải tham gia được trọn một nhiệm kỳ.
 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Trường hợp Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh thì tiêu chuẩn tương tự Bí thư Tỉnh ủy; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh thì tiêu chuẩn tương tự Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy. Trường hợp là 2 chức danh thì tiêu chuẩn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là: Có năng lực nghiên cứu, tiếp thu, vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy, Quốc hội và Chính phủ để cụ thể hóa và phù hợp với thực tiễn của tỉnh trong việc chuẩn bị các đề án cho các kỳ hợp Hội đồng nhân dân, điều hành các kỳ hợp Hội đồng nhân dân, ban hành và tổ chức kiểm tra thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, có kiến thức và khả năng đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng; phải là người đã kinh qua chức vụ cán bộ chủ chốt trong cấp ủy huyện, thị xã, thành phố, có thời gian nhất định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc làm trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước theo quy định của Chính phủ; nói chung phải được quy hoạch vào chức danh và được giới thiệu ứng cử lần đầu phải đủ tuổi tham gia được hai nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải tham gia được trọn một nhiệm kỳ.
 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Phải là người có khả năng tham gia vào sự lãnh đạo toàn diện cảu cấp ủy; có năng lực nghiên cứu, tiếp thu, vận dụng đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, cấp ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời đề xuất được những biện pháp phù hợp với tình hình để chỉ đạo thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết đó ở địa phương; năng động, sang tạo và quyết đoán, biết hướng dẫn, kiểm tra sơ kết, tổng kết trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng theo mục tiêu đã đề ra, có kiến thức và tích cực đóng góp vào công tác xây dựng Đảng; phải là người đã kinh qua chức vụ cán bộ chủ chốt trong cấp ủy huyện, thị xã, thành phố, có thời gian nhất định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc làm trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước theo quy định của Chính phủ; nói chung phải được quy hoạch vào chức danh và được giới thiệu ứng cử lần đầu phải đủ tuổi tham gia được hai nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải tham gia được trọn một nhiệm kỳ.
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Đối với Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phải là người hiểu biết sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật và các quy định của Nhà nước, các nghị quyết và quy định của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh; nắm vững tình hình của địa phương; có khả năng tham gia có hiệu quả vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh; có khả năng cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, các chương trình kế hoạch công tác của ngành và hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra sơ kết, tổng kết các chuyên đề thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; am hiểu tình hình cán bộ, quy tụ được đội ngũ cán bộ trong ngành và trong cơ quan, có khả năng phối hợp công tác giữa các Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp ủy, chính quyền cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ công tác, có kiến thức về công tác xây dựng Đảng, công tác quần chúng của Đảng hoặc công tác xây dựng chính quyền, nhất là lĩnh vực được phân công phụ trách; có phong cách lãnh đạo sâu sát, khoa học, dân chủ, biết phát huy trí tuệ của tập thể cán bộ trong cơ quan để vừa nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, vừa tổ chức, chỉ đạo, thực hiện; phải là người đã kinh qua chức vụ cán bộ chủ chốt trong cấp ủy huyện, thị xã, thành phố, có thời gian nhất làm trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; nói chung phải được quy hoạch vào chức danh và được giới thiệu ứng cử lần đầu phải đủ tuổi tham gia được hai nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải tham gia được trọn một nhiệm kỳ.
 
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Phải là người có kiến thức, năng lực cùng với Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu, tiếp thu, vận dụng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào địa phương; đề xuất được biện pháp đúng để thực hiện nghị quyết của cấp ủy, của Hội đồng nhân dân thuộc chức năng nhiệm vụ của mình, có năng lực tổ chức, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác được phân công phụ trách; phải là người đã kinh qua chức vụ cán bộ chủ chốt trong cấp ủy huyện, thị xã, thành phố, có thời gian nhất làm trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước theo quy định của Chính phủ; nói chung phải được quy hoạch vào chức danh và được giới thiệu ứng cử lần đầu phải đủ tuổi tham gia được hai nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải tham gia được trọn 1 nhiệm kỳ.
 
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. Phải là người có năng lực cùng cùng với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, tiếp thu, vận dụng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào địa phương; đề xuất được biện pháp phù hợp nhằm thực hiện nghị quyết của cấp ủy, của Hội đồng nhân dân cùng cấp thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình; có kiến thức, có năng lực tổ chức, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác được phân công phụ trách; phải là người đã kinh qua chức vụ cán bộ chủ chốt trong cấp ủy huyện, thị xã, thành phố, có thời gian nhất làm trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước theo quy định của Chính phủ; nói chung phải được quy hoạch vào chức danh và được giới thiệu ứng cử lần đầu phải đủ tuổi tham gia được hai nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải tham gia được trọn một nhiệm kỳ.
 
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Trưởng, phó các ban, cơ quan của Tỉnh ủy; Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Giám đốc, Phó giám đốc các sở và tương đương
Các đồng chí là Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng, phó các ban, cơ quan của Tỉnh ủy; Uỷ viên ban Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Giám đốc, Phó giám đốc các sở và tương đương là những cán bộ chủ chốt của các cơ quan tham mưu cho tổ chức Đảng và chính quyền cấp tỉnh. Do vậy, tiêu chuẩn đối với chức danh này trước hết phải am hiểu sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật và các quy định của Nhà nước, các nghị quyết và quy định của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh; có kiến thức về công tác xây dựng Đảng, công tác quần chúng của Đảng hoặc công tác xây dựng chính quyền, nhất là lĩnh vực được phân công phụ trách. Đồng thời nắm vững tình hình của địa phương, nhất là những lĩnh vực lien quan đến công tác được giao. Có khả năng tham mưu, đề xuất đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh; có khả năng cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, các chương trình, kế hoạch, công tác của ngành hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các chuyên đề thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, am hiểu cán bộ, quy tụ được đội ngũ cán bộ trong ngành và trong cơ quan, có khả năng phối hợp công tác với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp ủy, chính quyền cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ công tác, có phong cách lãnh đạo sâu sát, khoa học, dân chủ, biết phát huy trí tuệ của tập thể cán bộ trong cơ quan để vừa nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, vừa tổ chức, chỉ đạo, thực hiện; đã trải qua thực tiễn hoạt động công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp tỉnh hoặc cán bộ chủ chốt trong cấp ủy huyện, thị xã, thành phố. Giới thiệu ứng cử Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng, phó các ban, cơ quan của Tỉnh ủy; Uỷ viên ban Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Giám đốc, Phó giám đốc các sở và tương đương; nói chung phải được quy hoạch vào chức danh và ứng cử, bổ nhiệm lần đầu không quá 50 tuổi đối với nam và 45 tuổi dối với nữ, ít nhất phải tham gia được trọn một nhiệm kỳ bầu cử hoặc bổ nhiệm.
 
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trạn tổ quốc tỉnh và Trưởng các đoàn thể nhân dân cấp tỉnh
Cán bộ lãnh đạo các đoàn thể là một bộ phận cán bộ của Đảng, trực tiếp làm công tác quần chúng, có nhiệm vụ tổ chức và vận động nhân dân thực hiện sang tạo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là “cầu nối” giữa ý Đảng và lòng dân và là chỗ dựa của Nhà nước. Vì vậy, tiêu chuẩn của cán bộ lãnh đạo đứng đầu Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các đoàn thể nhân dân cấp tỉnh phải là những người tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự diều hành quản lý của Nhà nước; có khả năng tiếp thu, truyền đạt và vận dụng đúng đắn, sang tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, các quy định của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các nghị quyết của lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Trung ương vào sự lãnh đạo hoạt động của đoàn thể mình, đồng thời phải thật sự là những thủ lĩnh của quần chúng, tiêu biểu cho phong trào và sinh ra từ phong trào, không phải là thủ trưởng quần chúng hoặc đứng trên, đứng ngoài quần chúng; phải có năng lực quy tụ, tập hợp, tổ chức, dẫn dắt các thành viên đi theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước; có bản lĩnh đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng của quần chúng, tham gia đóng góp ý kiến vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành, quản lý của chính quyền; có phong cách dân chủ, sâu sát đoàn viên, hội viên,… biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của quần chúng, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng với Đảng và Nhà nước, tham gia phối hợp giải quyết có hiệu quả những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân hoặc giữa công dân với các tổ chức; có hiểu biết về khoa học tổ chức, công tác dân vận, về tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và đã có thời gian nhất định trải qua công tác đoàn thể.
Giới thiệu ứng cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Trưởng các đoàn thể nhân dân cấp dưới tỉnh nói chung phải được quy hoạch vào chức danh và ứng cử lần đầu không quá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ, ít nhất phải tham gia được trọn một nhiệm kỳ bầu cử của đoàn thể; giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn lần đầu không quá 35 tuổi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh lần đầu không quá 60 tuổi (tuổi công tác tối đa không quá 70).
 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Phó Trưởng các đòn thể nhân dân cấp tỉnh
Phải là người có khả năng tiếp thu, truyền đạt và vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tín nhiệm và kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng; có năng lực về công tác dân vận, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và đã có thời gian nhất định trải qua công tác đoàn thể; có kiến thức chuyên môn và năng lực thực tiễn để giúp đồng chí cấp trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực được phân công phụ trách; đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ của đoàn thể.
Giới thiệu ứng cử Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Phó các đoàn thể nhân dân cấp tỉnh nói chung phải được quy hoạch vào chức danh và ứng cử lần đầu không quá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ, ít nhất phải tham gia được trọn một nhiệm kỳ bầu cử của đoàn thể; giới thiệu ứng cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh Đoàn lần đầu không quá 30 tuổi, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh lần đầu không quá 60 tuổi (tuổi công tác tối đa không quá 70 tuổi).
 
Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và tương đương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Đây là những chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cấp huyện và tương đương có tính quyết định đến sự phát triển kinh tế, xã hội và giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Các chức danh này phải bảo đảm tiêu chuẩn chung về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác (trong phạm vi cấp huyện và tương đương) như các chức danh tương ứng ở tỉnh, đồng thời phải am hiểu sâu về địa bàn đang công tác; có khả năng xỷ lý các tình huống phức tạp ở cơ sở. Có thể trải qua Bí thư cấp ủy cơ sở và có thời gian tham gia Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương; có kiến thức sâu về xây dựng Đảng, vận động quần chúng, am hiểu về quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.
Giới thiệu ứng cử Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và tương đương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nói chung phải được quy hoạch vào chức danh và ứng cử lần đầu không quá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ, ít nhất phải tham gia được trọn một nhiệm kỳ cấp ủy hoặc một nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân.
 
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và tương đương; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Đây là những cán bộ trực tiếp giúp việc Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và là cán bộ chủ chốt của cơ quan tham mưu cho tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp huyện, thị xã, thành phố và tương. Tiêu chuẩn của các chức danh này phải am hiểu sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật và các quy định của Nhà nước, các nghị quyết và quy định của cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh và cấp huyện; có kiến thức về công tác xây dựng Đảng, công tác quần chúng của Đảng hoặc công tác xây dựng chính quyền, nhất là lĩnh vực được phân công phụ trách. Đồng thời, nắm vững tình hình của địa phương, đơn vị, nhất là những lĩnh vực có liên quan đến công tác được giao. Có khả năng tham mưu, đề xuất, đóng góp vào sự lãnh đạo chung của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện; có khả năng cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, của cấp ủy cấp mình, các chương trình, kế hoạch công tác của ngành và hướng dẫn, tổ chức thực hiện; kiểm tra, sơ kết, tổng kết các chuyên đề thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; am hiểu tình hình cán bộ, quy tụ được đội ngũ cán bộ trong ngành và trong cơ quan; có khả năng phối hợp công tác với các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; với cấp ủy, chính quyền cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ công tác; có phong cách lãnh đạo sâu sát, khoa học, dân chủ, biết phát huy trí tuệ của tập thể cán bộ trong cơ quan để vừa nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, vừa tổ chức, chỉ đạo, thực hiện; đã trải qua hoạt động thực tiễn công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp huyện.
Giới thiệu ứng cử Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và tương đương; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nói chung phải được quy hoạch vào chức danh và ứng cử lần đầu không quá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ, tí nhất phải tham gia được trọn một nhiệm kỳ cấp ủy hoặc một nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân.
 
Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện; Trưởng phòng và tương đương (ở cấp tỉnh và cấp huyện)
Đây là những cán bộ trực tiếp giúp việc và tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Tiêu chuẩn của các chức danh này phải có tác phòng làm việc khoa học, dân chủ; có khả năng tập hợp quần chúng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; có tín nhiệm cao trong chi bộ, trong cơ quan; luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; có khả năng chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của phòng theo quy chế. Có khả năng phối hợp công tác với các đơn vị của cơ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chung và tham gia xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch… của cơ quan. Am hiểu tình hình cán bộ, công chức, viên chức của phòng; quản lý và phân nhiệm vụ một cách khoa học, hợp lý cho từng cán bộ, công chức, viên chức trong phòng; sâu sát lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng để giải quyết kịp thời hoặc phản ánh với lãnh đạo cơ quan để giải quyết theo thẩm quyền về lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức trong phòng.
Giới thiệu ứng cử hoặc bổ nhiệm nói chung phải được quy hoạch vào chức danh và có thời gian nhất định làm Phó Trưởng phòng và tương đương, không trong thời gian ít nhất một năm kể từ khi có quyết định kỷ luật (nếu bị kỷ luật từ khiển trách trở lên); giới thiệu ứng cử hoặc bổ nhiệm lần đấu nói chung phải công tác được hai nhiệm kỳ, ít nhất đủ tuổi công tác được trọn một nhiệm kỳ 5 năm. Trường hợp thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác nếu được đề nghị ứng cử hoặc bổ nhiệm giữ chức lãnh đạo thì điều kiện về độ tuổi vẫn thực hiện như trên. Trước khi bổ nhiệm cán bộ hoặc giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh Trưởng phòng và tương đương khối Đảng, đoàn thể phải có ý kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các chức danh thuộc khối Nhà nước theo quy định riêng của Ủy ban nhân dân tỉnh


Công Trình


Các bài mới:
Các bài đã đăng: