Thống kê truy cập

Trong ngày  :

38244

Đã truy cập :

31047036
Tin tức sự kiện - Ban thi đua khen thưởng

Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2012 01/03/2012 8:12:05 SA


UBNDTỈNH BẮC NINH
HỘI ĐỒNG TĐKT TỈNH
 

Số: 41/KH-HĐTĐKT
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 12 năm 2011

 
KẾ HOẠCH
 Công tác thi đua khen thưởng năm 2012
-------------
Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2012 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Nghị quyết số: 31/2011/NQ-HĐND17 ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2011, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực; tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực; huy động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thi đua; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đặc biệt là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII  trong năm 2012.
- Triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực Kết luận số 83-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tổ chức thực hiện thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến;
- Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; thực hiện tốt nguyên tắc, quy trình bình xét khen thưởng; triển khai thực hiện tốt Quy chế công tác thi đua khen thưởng của tỉnh; đảm bảo khen thưởng công bằng, đúng người, đúng việc, kịp thời để động viên phong trào.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn tới.
II. Nội dung thực hiện:
Những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng trong năm 2012
- Tổ chức phong trào thi đua sâu rộng trong các cấp, các ngành theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực; trọng tâm là phong trào thi đua: Chào mừng 15 năm ngày tái lập tỉnh, chào mừng 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ; phong trào thi đua “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”; kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2012 - 2015 ở từng địa phương, đơn vị;
- Nâng cao chất lượng công tác bình xét thi đua; triển khai thực hiện tốt Quy chế công tác thi đua khen thưởng của tỉnh; củng cố hoạt động của Hội đồng Khoa học, sáng kiến các cấp, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, đề tài, sáng kiến kinh nghiệm ở từng cơ sở.
1. Công tác thi đua:
1.1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chủ yếu:
* Quý I:
- Triển khai tổ chức thực hiện Chương trình thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2012 của tỉnh.
-  Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2012.
- Tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2012, Chào mừng 15 năm ngày tái lập tỉnh, chào mừng 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ; kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ.
 - Tổ chức đăng ký thi đua cho các tập thể, cá nhân, ký kết giao ước thi đua giữa các cụm, khối thi đua của tỉnh và các cụm khối thi đua của các cơ quan, đơn vị.
* Quý II:
- Chỉ đạo các đơn vị cơ sở xây dựng kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015.
- Tổ chức kiểm tra công tác thi đua khen thưởng: kiểm tra công tác bình xét thi đua khen thưởng năm 2011, xây dựng chương trình kế hoạch công tác, hoạt động cụm, khối thi đua, đăng ký thi đua ở các đơn vị cơ sở.
          - Tuyên truyền Kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6).
- Hội đồng khoa học ngành giáo dục và các huyện, thị xã, thành phố xét duyệt đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, lựa chọn sáng kiến đề nghị Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh xét duyệt công nhận (tháng 4).
- Đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
* Quý III:
- Kiểm tra phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng cơ sở.
- Hội đồng khoa học cơ sở xét duyệt đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của địa phương, đơn vị, lựa chọn sáng kiến đề nghị Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh xét duyệt công nhận (tháng 9).
* Quý IV: Thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mục tiêu năm 2012:
- Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2012.
- Bình xét các danh hiệu thi đua năm 2012 (trước ngày15/11).
- Tổ chức tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2012.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2013.
1.2. Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến:
- Các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2012 - 2015 của từng địa phương, đơn vị.
- Phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, các địa phương đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách và các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; tuyên truyền cho các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến.
- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình xây dựng các chương trình giao lưu, gặp mặt điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua trọng tâm để nhân rộng gương điển hình thúc đẩy phong trào thi đua phát triển.
2. Công tác khen thưởng:
2.1. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác khen thưởng:
- Triển khai thực hiện tốt các quy định trong Quy chế công tác thi đua khen thưởng của tỉnh.
- Thực hiện tốt quy trình xét duyệt, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đúng người, đúng việc.
- Kịp thời phát hiện, khen thưởng và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, có thành tích xuất sắc đột xuất trong các phong trào thi đua, tập trung vào các tập thể nhỏ và cá nhân người lao động trực tiếp nhằm kịp thời động viên phong trào thi đua.
- Xây dựng các tiêu chí, hình thức khen thưởng trước khi phát động thi đua, trên cơ sở đó, xét khen thưởng và đề xuất khen thưởng theo tiêu chí đã được xây dựng (vào dịp sơ, tổng kết phong trào thi đua).
2.2. Kế hoạch xét khen thưởng trong năm 2012:
2.2.1. Khen thưởng thường xuyên:
- Tháng 3 năm 2012: Xét khen thưởng thành tích cao Đợt 1 năm 2012 và danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”.
- Tháng 6 năm 2012: Xét khen thưởng thành tích công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và khen thưởng thành tích học tập, công tác cho các đối tượng chính sách (Hồ sơ đề nghị khen thưởng trình trước ngày 20/6).
- Tháng 7 năm 2012: Xét duyệt khen thưởng Huân chương quá trình cống hiến; Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; thành tích năm học 2011 - 2012 và khen thưởng thành tích cao cho ngành giáo dục và đào tạo (Hồ sơ đề nghị khen thưởng trình trước ngày 10/7).
- Tháng 11 năm 2012: Xét khen thưởng thành tích công tác năm 2012 (Hồ sơ gửi trước ngày 15/11).
2.2.2. Khen thưởng phong trào thi đua, các chuyên đề, các cuộc vận động có sơ kết, tổng kết (có trong kế hoạch):
Các địa phương, đơn vị chủ trì việc tổ chức phong trào thi đua xây dựng kế hoạch, báo cáo Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước khi triển khai thực hiện để đảm bảo đúng sự chỉ đạo của tỉnh; Hồ sơ đề nghị khen thưởng trình trước ngày tổ chức hội nghị 15 ngày.
          2.2.3 Thành tích đột xuất: Hồ sơ đầy đủ theo quy định (gồm 2 bộ), đối với các trường hợp đặc biệt, đơnvị trình khen có trách nhiệm tóm tắt thành tích của các cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng kèm theo Tờ trình.
3. Củng cố, nâng cao chất lượng bộ máy, chất lượng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng:
- Tiếp tục kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp.
- Củng cố bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở.
 III. Tổ chức thực hiện.
- Các cụm, khối thi đua của tỉnh, các địa phương, đơn vị căn cứ vào kế hoạch công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng ở đơn vị mình theo đúng kế hoạch.
- Các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các phong trào thi đua trong năm, tổ chức bình xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng theo đúng tiêu chuẩn, đúng kế hoạch.
          - Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các khối thi đua và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện để kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc./.
 
Nơi nhận :
 
- TTHĐTĐKT Trung ương(B/c);
- Ban TĐKT Trung ương(B/c);
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh(B/c);
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương;
- TT Huyện ủy, Thành uỷ, Thị ủy, HĐND, UBND, HĐ TĐKT các huyện, thành phố, thị xã;
- Các cơ quan, doanh nghiệp TW trên địa bàn;
- Trưởng các khối thi đua của tỉnh;
- Phòng Nội vụ các huyện, TP, TX;
- Lưu : VT, NV, PTB, T.150.
 CHỦ TỊCH
 
 
 
   Nguyễn Tử Quỳnh