Thống kê truy cập

Trong ngày  :

15899

Đã truy cập :

32308690
Tin tức sự kiện - Hoạt động Kiểm định

Kế hoạch thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay 16/04/2012 9:16:58 SA

   Chi bộ Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 15/QĐ-ĐU về bổ sung tiêu chuẩn đạo đức lối sống theo tấm gương Hồ Chí Minh

      Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-ĐU ngày 05/02/2012 của đảng uỷ Sở GTVT Bắc Ninh về việc ban hành bổ sung tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức.

 Chi bộ Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 15/QĐ-ĐU như sau:
I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thành nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng, thành hành động tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.
- Tuyên truyền rộng rãi về nội dung chuyên đề; Phát hiện và nhân rộng những cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sức lan toả trong cơ quan đơn vị.
- Không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XI của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
II - NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Chi bộ triển khai, quán triệt Hướng dẫn số 20-HD/BTGTU ngày 19/01/2012 của Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; Quyết định số số 15/QĐ-ĐU ngày 05/02/2012 của Đảng uỷ Sở GTVT Bắc Ninh về việc ban hành bổ sung tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.
2. Ban hành 05 Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT Bắc Ninh:
3. Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng tự viết Kế hoạch phấn đấu, rèn luyện của cá nhân năm 2012 về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
4. Niêm yết và treo nội dung Tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành GTVT Bắc Ninh và Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp tại Phòng tiếp đón khách hàng, Hội trường của đơn vị để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đơn vị tự soi mình và rèn luyện bản thân; khách hàng giám sát việc thực hiện.
III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Yêu cầu Công đoàn, Đoàn thanh niên quán triệt đoàn viên của tổ chức mình rèn luyện theo Tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành GTVT Bắc Ninh, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đã ban hành và nội dung tự viết Kế hoạch phấn đấu, rèn luyện của bản thân.
- Hàng năm tổng kết đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với việc thực hiện Tiêu chuẩn đạo đức, lối sống; Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
- Kế hoạch này được phổ biến tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị./.                             
 

 TTDK


Các bài mới:
Các bài đã đăng: