Cơ cấu tổ chức

15/06/2017 10:25 Số lượt xem: 0
Cơ cấu tổ chức
   
Stt Họ và Tên Năm sinh Lĩnh vực phụ trách Số điện thoại Địa chỉ mail
1 Đỗ Văn Hanh 1964 Phụ trách chung 0912161382 dvhanh.lt@bacninh.gov.vn
2 Đoàn Đắc Luận  1966 Giao thông - vận tải, Công
 nghiệp tiểu thủ công nghiệp, Công thương, Quản lý chất lượng công trình xây dựng
0912615003 ddluan.lt@bacninh.gov.vn
3 Nguyễn Văn Hà 1980 Khoa học - Công nghệ, Quản lý trật tự xây dựng, Quản lý chất lượng công trình xây dựng 0972770938 nvha.lt@bacninh.gov.vn
4 Vũ Thị Tuyết 1988 Văn thư, Kế toán 0941.686.659 pct.lt@bacninh.gov.vn
5 Phạm Đinh Ninh 1990 Thường trực Ban ATGT, Giao thông vận tải, Công thương, Quản lý chất lượng công trình xây dựng  0979.178.658 pdninh@bacninh.gov.vn
6 Vũ Bá Quý 1989 Quản lý chất lượng công trình,
Quản lý trật tự xây dựng
0394.557.276 vbquy@bacninh.gov.vn
7 Nguyễn Văn Luân 1984 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng,
 Quy hoạch xây dựng
0946.556.199 nvluan@bacninh.gov.vn
     

 

CV
Nguồn: PKTHT