Cơ cấu tổ chức

15/06/2017 10:25 Số lượt xem: 0
Cơ cấu tổ chức
   
Stt Họ và Tên Năm sinh Lĩnh vực phụ trách Số điện thoại Địa chỉ mail
1 Đỗ Văn Hanh 1964 Phụ trách chung 0912161382 dvhanh.lt@bacninh.gov.vn
2 Đoàn Đắc Luận  1966 Giao thông - vận tải, Công
 nghiệp tiểu thủ công nghiệp
0912615003 ddluan.lt@bacninh.gov.vn
3 Nguyễn Văn Hà 1980 Khoa học - Công nghệ, Thương mại
dịch vụ,quản lý trật tự xây dựng
0972770938 nvha.lt@bacninh.gov.vn
           
           
4 Vũ Thị Tuyết 1988 Văn thư 01666.603.707 pct.lt@bacninh.gov.vn
5 Phạm Đinh Ninh        
           
6 Vũ Bá Quý 1989 Quản lý chất lượng công trình,
Quản lý trật tự xây dựng
01694.557.276  
7 Nguyễn Văn Luân 1984 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng,
 Quy hoạch xây dựng
0946.556.199  
8 Phùng Đức Hải Nam 1986 Giao thông - vận tải, Quản lý
chất lượng công trình giao thông
0949.182.636  
     

 

Nguồn: PKTHT