Đôn đốc nộp Sáng kiến năm 2020

03/09/2020 16:19 Số lượt xem: 36
Ngày 29/7/2020, Hội đồng Sáng kiến huyện Lương Tài ban hành văn bản đôn đốc nộp Sáng kiến  năm 2020

- Các cá nhân đã đăng ký sáng kiến tiến hành viết và hoàn thành sáng kiến nộp 05 bản về phòng Kinh tế và Hạ tầng trước ngày 03/8/2020.

- Bố cục sáng kiến phải theo đúng hướng dẫn của Hội đồng sáng kiến huyện.

- Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đôn đốc cá nhân của đơn vị mình có sáng kiến hoàn thành và nộp đúng thời gian quy định./.

Chuyên viên
Nguồn: Hội đồng Sáng kiến