Cơ cấu tổ chức

15/05/2017 15:29 Số lượt xem: 0

CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Công việc phụ trách

Số điện thoại

Email công vụ

1

Phạm Thị Bích Liệu

1972

Trưởng phòng

 

Phụ trách chung, công tác chính sách người có công

 

Ptblieu.lt@bacninh.gov.vn

2

 Ngô Thị Vân

1979 Phó Trưởng phòng Phụ trách bảo trợ xã hội, thị trường lao động, tệ nạn xã hội, giảm nghèo, trẻ em, bình đẳng giới. 02223507036 ntvan.lt@bacninh.gov.vn

3

Đặng Thị Hương 1980 Cán bộ Bảo trợ xã hội 0394690569 dthuong.lt@bacninh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Hồng 1993 Cán bộ kế Toán 0984655848 nthong.lt@bacninh.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thúy Hiền

1993 Cán bộ Phụ trách công tác "Người có công", Thủ quỹ 0934186188 ntthien.lt@bacninh.gov.vn

6

Nguyễn Thị Loan 1988 Cán bộ Văn thư 01687147741 Ntloan.lt@bacninh.gov.vn

7

Hoàng Anh Dũng 1988 Cán bô Thị trường lao động, tệ nạn xã hội, giảm nghèo 0987888016 hadung.lt#bacninh.gov.vn

 

           
 
PLĐ