Cơ cấu tổ chức

15/05/2017 15:29 Số lượt xem: 0

CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Công việc phụ trách

Số điện thoại

Email công vụ

1

Phạm Thị Bích Liệu

1972

Trưởng phòng

 

Phụ trách chung, công tác chính sách người có công

 

Ptblieu.lt@bacninh.gov.vn

2

 Hoàng Anh Dũng

1988 Cán bộ thị trường lao động, tệ nạn xã hội, người nghèo, 0987888016 hadung.lt@bacninh.gov.vn

3

Đặng Thị Hương 1980 Cán bộ Bảo trợ xã hội   dthuong.lt@bacninh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Hồng 1993 cán bộ kế Toán   nthong.lt@bacninh.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thúy Hiền

1993 Cán bộ Phụ trách công tác "Người có công"   ntthien.lt@bacninh.gov.vn

6

Nguyễn Thị Loan 1988 Cán bộ Thủ quỹ 01687147741 Ntloan.lt@bacninh.gov.vn

 

           

 

           
 
PLĐ