Cơ cấu tổ chức

24/05/2017 09:50 Số lượt xem: 0

Phân công nhiệm vụ (File đính kèm)

1. Ông Phạm Xuân Sản - Trưởng phòng: SĐT: 0915.916.095; Email: pxsan.lt@bacninh.gov.vn.

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND huyện về điều hành toàn bộ hoạt động của phòng;

- Phụ trách các lĩnh vực: Trồng trọt; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Tài chính - kế toán;

- Phụ trách chung công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Ông Nguyễn Văn Hiền - Phó Trưởng phòng: SĐT: 0972.390.271; Email: nvhien1.lt@bacninh.gov.vn.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Trưởng phòng về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và những công việc được phân công. Điều hành các hoạt động của phòng khi được Trưởng phòng ủy quyền;

- Phụ trách các lĩnh vực: Đê điều; thủy lợi; xây dựng Nông thôn mới; trồng cây nhân dân; an toàn thực phẩm; nước sạch và VSMT nông thôn; văn thư lưu trữ;

- Tiếp công dân khi được Trưởng phòng giao và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

3. Ông Dương Đình Toản - Phó Trưởng phòng: SĐT: 0988.097.643; Email: ddtoan1.lt@bacninh.gov.vn.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Trưởng phòng về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và những công việc được phân công. Điều hành các hoạt động của phòng khi được Trưởng phòng ủy quyền;

- Phụ trách các lĩnh vực: Chăn nuôi; Thú y; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại; kinh tế hợp tác, HTX nông nghiệp, thủy sản; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi và thủy sản;

- Tiếp công dân khi được Trưởng phòng giao và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

4. Đ/c Đoàn Khắc Thiện - Chuyên viên: SĐT: 0984.219.222; Email: dkthien.lt@bacninh.gov.vn.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Trưởng phòng về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và những công việc được phân công.

- Theo dõi các lĩnh vực: Trồng trọt; đê điều; thủy lợi; phòng chống thiên tai &TKCN; an toàn thực phẩm; tổng hợp; Công nghệ thông tin; vật tư nông nghiệp, phân bón; kiêm Thủ quỹ;

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

5. Đ/c Nguyễn Thị Dung - Chuyên viên: SĐT: 0962.031.299; Email: ntdung.lt@bacninh.gov.vn.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Trưởng phòng về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và những công việc được phân công.

- Theo dõi các lĩnh vực: Chăn nuôi; Thú y; Thủy sản; thức ăn chăn nuôi và thủy sản; kiêm Văn thư, Kế toán;

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

6. Đ/c Phạm Thị Huế - Công chức: SĐT: 0976.073.916; Email: pthue.lt@bacninh.gov.vn.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Trưởng phòng về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và những công việc được phân công.

- Theo dõi các lĩnh vực: xây dựng Nông thôn mới; trồng cây nhân dân; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; phát triển nông thôn; kinh tế hộ; kinh tế trang trại; kinh tế kinh tế hợp tác, HTX nông nghiệp, thủy sản.

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

PNN