Cơ cấu tổ chức

24/05/2017 09:50 Số lượt xem: 0

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Công việc phụ trách

Số điện thoại

Email công vụ

1

Phạm Xuân Sản

1970

Trưởng phòng

Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách trồng trọt, đê điều.

0915916095

Pxsan.lt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Hiền

1962

Phó Trưởng phòng

Phụ trách Nông thôn mới, trồng cây nhân dân.

0972390271

Nvhien1.lt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Hữu Bộ

1964

Phó Trưởng phòng

Phụ trách phát triển nông thôn, kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế HTX nông, thủy sản gắn với ngành nghề, làng nghề, Nước sạch & VSMT nông thôn.

0965762886

Nhbo.lt@bacninh.gov.vn

4

Nguyễn Văn Giang

1979

Phó Trưởng phòng

Phụ trách chăn nuôi, thú y, thủy sản, thủy lợi.

0912660299

Nvgiang.lt@bacninh.gov.vn

5

Lê Mạnh Quý

1978

Chuyên viên

Đê điều, thủy lợi

0916980999

Lmquy.lt@bacninh.gov.vn

6

Cao Quang Bình

1986

Lao động hợp đồng

 Trồng trọt

0974528833

Cqbinh.lt@bacninh.gov.vn

7

Đoàn Khắc Thiện

1983

Chuyên viên

Trồng trọt

0984219222

Dkthien.lt@bacninh.gov.vn

8

Nguyễn Thị Dung

1985

Chuyên viên

Chăn nuôi, thú y, thủy sản.

0978419073

Ntdung1.lt@bacninh.gov.vn

9

Nguyễn Thị Ngọc Anh

1991

Chuyên viên

Phát triển nông thôn, kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế HTX nông, thủy sản gắn với ngành nghề, làng nghề, Nước sạch & VSMT  nông thôn.

01663650783

Ntnanh.lt@bacninh.gov.vn

10

Đỗ Thị Quý

1983

Chuyên viên

Nông thôn mới, trồng cây nhân dân.

0974049051

Dtquy.lt@bacninh.gov.vn

11

Đặng Thị Hương

1980

Nhân viên

Kế toán, Văn thư.

01246808026

Dthuong.lt@bacninh.gov.vn

PNN