Cơ cấu tổ chức

11/05/2017 09:17 Số lượt xem: 119
Cơ cấu tổ chức

      I. LÃNH ĐẠO PHÒNG

    1. Ông Nguyễn Huy Trí

      Năm sinh:1978

     Trưởng phòng: Chỉ đạo chung; Phụ trách lĩnh vực QLNN về đất đai

      Số điện thoại: 0912733131

      Email công vụ: nhtri.lt@bacninh.gov.vn

      2. Ông Lê Mạnh Quý

      Năm sinh: 1978.

      Phó trưởng phòng Phụ trách lĩnh vực QLNN về môi trường

      Số điện thoại: 0916 980 999

      Email công vụ: lmquy.lt@bacninh.gov.vn

      II. CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

      1. Bà Ngô Thị Vân Anh

      Năm sinh: 1984

      Chuyên viên phụ trách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

      Số điện thoại: 0972748073

      Email công vụ: ntvanh.lt@bacninh.gov.vn

      2. Ông Bùi Duy Vinh

      Năm sinh: 1984

      Chuyên viên phụ trách: Giải phóng mặt bằng; Môi trường

      Số điện thoại: 0976799628

      Email công vụ: bdvinh.lt@bacninh.gov.vn

       3. Bà Phạm Thị Huế

       Năm sinh: 1986

       Chuyên viên phụ trách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

       Số điện thoại: 0976073916

       Email công vụ: pthue.lt@bacninh.gov.vn

        4. Bà Nguyễn Thị Ngần

        Năm sinh: 1989

        Chuyên viên: Kế toán, Môi trường, Hành chính, Tổng hợp.

        Số điện thoại: 0962.177.289

        Email công vụ: ntngan.lt@bacninh.gov.vn

        

 

 

PTNMT