Cơ cấu tổ chức

01/07/2020 09:17 Số lượt xem: 121
Cơ cấu tổ chức

      I. LÃNH ĐẠO PHÒNG

    1. Ông Nguyễn Huy Trí

      Năm sinh:1978

     Trưởng phòng: Chỉ đạo chung; Phụ trách lĩnh vực QLNN về đất đai

      Số điện thoại: 0912733131

      Email công vụ: nhtri.lt@bacninh.gov.vn

      2. Ông Lê Mạnh Quý

      Năm sinh: 1978.

      Phó trưởng phòng Phụ trách lĩnh vực QLNN về môi trường

      Số điện thoại: 0916 980 999

      Email công vụ: lmquy.lt@bacninh.gov.vn

      II. CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

      1. Bà Ngô Thị Vân Anh

      Năm sinh: 1984

      Chuyên viên phụ trách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

      Số điện thoại: 0972748073

      Email công vụ: ntvanh.lt@bacninh.gov.vn

      2. Ông Bùi Duy Vinh

      Năm sinh: 1984

      Chuyên viên phụ trách: Giải phóng mặt bằng; Môi trường

      Số điện thoại: 0976799628

      Email công vụ: bdvinh.lt@bacninh.gov.vn

        3. Bà Nguyễn Thị Ngần

        Năm sinh: 1989

        Chuyên viên: Kế toán, Môi trường, Hành chính, Tổng hợp.

        Số điện thoại: 0962.177.289

        Email công vụ: ntngan.lt@bacninh.gov.vn

        4. Ông Nguyễn Huy Đông

         Năm sinh: 1994

        Chuyên viên: quản lý đất đai

         Số điện thoại: 0988191563

         Email công vụ: nhdong.lt@bacninh.gov.vn

 

 

PTNMT