Tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh

30/11/2018 14:07 Số lượt xem: 102
         (BNP) – Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 4419/NN.TN về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép.

           Thực hiện văn bản số 10625/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Giao thông vận tải, các huyện, thị xã, thành phố tập trung tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt những quy định pháp luật hiện hành và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thi hành chính sách, pháp luật về khoáng sản và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 325/TB-VPCP và Công văn số 8960/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ.

        Chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh tăng cường thực hiện phóng sự điều tra, chủ động cung cấp thông tin, tư liệu về hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép tại các địa phương đến UBND tỉnh để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

        Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn, đặc biệt là các địa phương có phản ánh về tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép phức tạp trở lại. Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm và trách nhiệm người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác, lập bến bãi thu mua cát, sỏi trái phép.

         Các lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý khai thác cát, sỏi đến người dân.

Theo bacninh.gov.vn