Thời tiết ngày 05/07/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Vận dụng tư duy sáng tạo, khai thác tiềm năng đưa Lương Tài trở thành huyện giàu mạnh, văn minh

24/08/2019 14:40 Số lượt xem: 35
Ngày 9 tháng 8 năm 1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/1999/NĐ-CP về việc tách huyện Gia Lương thành hai huyện Lương Tài và Gia Bình.

  20 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Tài luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống cách mạng, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng và phát triển quê hương. Với những giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, huyện đã khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. 

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 8\Bí Thư\3.jpg

Lương Tài phát triển các khu đô thị mới.


          Khi mới tái lập, kinh tế của huyện còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp; công nghiệp-TTCN chưa phát triển, cơ sở hạ tầng yếu kém; các nguồn lực đầu tư cho phát triển còn hạn hẹp, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao. Những năm gần đây, huyện tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng áp dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, an toàn, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản, tập trung xây dựng những cánh đồng chuyên canh, thâm canh theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Huyện ủy ra nhiều Nghị quyết lãnh đạo phát triển kinh tế, khai thác triệt để tiềm năng đất đai, lợi thế của mỗi địa phương, như Nghị quyết số 03-NQ/HU về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa. Đây là hướng đi mới, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn của địa phương. Đến nay, đã hình thành 45 vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao, 74 vùng trồng cây rau màu hàng hóa, cây ăn quả tập trung, có quy mô từ 2,5 ha trở lên. Năm 2018, năng suất lúa bình quân đạt 63,7 tạ/ha, tăng 8,2 tạ/ha so với năm đầu tái lập huyện. Đặc biệt, huyện đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản, thực phẩm. Nhiều trang trại, gia trại phát triển theo quy mô công nghiệp và bán công nghiệp. Lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản được đẩy mạnh. Các xã ven sông Thái Bình tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên nuôi cá lồng trên sông, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các HTX Dịch vụ nông nghiệp được củng cố, nâng cao năng lực hoạt động, đã chú trọng ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, hình thành các mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, mang “thương hiệu” nông sản của Lương Tài vươn ra các thị trường trong và ngoài nước.Chương trình xây dựng Nông thôn mới được các cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, với nhiều cách làm sáng tạo. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được đẩy mạnh tạo sự khởi sắc ở mỗi làng quê. Đến nay, toàn huyện có 11/13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã Bình Định, Phú Lương cùng với cả huyện tiếp tục phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019.

            Để tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH, BCH Đảng bộ Lương Tài ra Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 28-11-2018 về phát triển công nghiệp, TTCN, làng nghề trên địa bàn huyện đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Hiện nay,  cụm công nghiệp Lâm Bình thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, TTCN và ngành nghề nông thôn tiếp tục phát triển, đưa giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN năm 2018 đạt gần 2.600 tỷ đồng, tăng gấp 37 lần so với năm 2000, tạo việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động địa phương. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ đã vươn lên trở thành ngành kinh tế quan trọng, có đóng góp lớn cho ngân sách, giải quyết nhiều việc làm cho xã hội. Giá trị sản xuất khu vực dịch vụ đến nay đạt hơn 1.800 tỷ đồng, tăng hơn 25 lần so với năm đầu tái lập huyện. Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được đẩy mạnh, các hạng mục công trình điện - đường - trường - trạm được xây dựng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

            Cùng với phát triển kinh tế, huyện đặc biệt quan tâm đến phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là giáo dục - đào tạo. Công tác  khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh. Nhân dân trong huyện luôn phát huy tốt truyền thống hiếu học. Vì vậy, Lương Tài là một địa phương luôn đứng trong tốp đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục. Công tác lao động, việc làm, xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội đạt hiệu quả tích cực. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm xuống còn 1,92%. Phát triển kinh tế kết hợp với giải quyết tốt các vấn đề xã hội giúp đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự ATXH được bảo đảm, tạo môi trường ổn định để phát triển. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm, có nhiều đổi mới. Tổ chức bộ máy tiếp tục được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 8\Bí Thư\3 (1).jpg

Nông dân Quảng Phú tích cực xây dựng mô hình trồng cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao.

           Phía trước đang mở ra cho Lương Tài nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít gian nan, thách thức. Để đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI đề ra và mục tiêu của giai đoạn tiếp theo, Lương Tài tiếp tục  đột phá trong phát triển công nghiệp-TTCN, dịch vụ, thương mại, tạo động lực cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phát triển công nghiệp-TTCN theo hướng thân thiện với môi trường, chú trọng nghề truyền thống, nhân cấy nghề mới theo phương châm mỗi làng một sản phẩm; từng bước khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, gắn với bảo vệ cảnh quan, môi trường. Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh, thâm canh, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa; đưa chăn nuôi tập trung ra ngoài khu dân cư; nuôi trồng thuỷ sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, an toàn; tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, cơ giới hoá vào sản xuất, chủ động tìm kiếm thị trường, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng; tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới vào cuối năm 2019. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường hấp dẫn, thu hút các dự án đầu tư. Tập trung chỉ đạo phát triển các khu đô thị của huyện phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phấn đấu đến năm 2023 phát triển đô thị mới Trung Kênh, năm 2025 phát triển đô thị mới Lâm Thao trở thành đô thị loại V; năm 2030, nâng đô thị thị trấn Thứa lên đô thị loại IV. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, duy trì là địa phương đứng trong tốp đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục. Chú trọng xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Bảo đảm các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời xây dựng một nền hành chính thực sự trong sạch, lành mạnh, vì nhân dân phục vụ. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Phát huy hiệu lực, hiệu quả, tính chủ động, sáng tạo trong quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị; tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát huy sức mạnh và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

         Nối tiếp truyền thống và phát huy thành quả sau 20 năm tái lập huyện, dưới sự chỉ đạo, quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Lương Tài tiếp tục “chung một ý chí, vững một niềm tin”, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức; vận dụng tư duy sáng tạo; khai thác tiềm năng, thế mạnh để xây dựng quê hương Lương Tài ngày càng giàu mạnh, văn minh, vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh và đất nước.

Bí thư huyện ủy Vũ Minh Hiếu