Tổ chức bộ máy

28/03/2017 13:56 Số lượt xem: 34
Tổ chức bộ máy

       LÃNH ĐẠO PHÒNG

1. Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Toàn:

- Phụ trách chung các lĩnh vực: 

Số điện thoại:02223867874

Email công vụ: nttoan.lt@bacninh.gov.vn

2. Phó trưởng phòng: Hà Thế Thắng

- Phụ trách lĩnh vực được phân công

Số điện thoại:02223867874

Email công vụ: htthang.lt@bacninh.gov.vn

   CÁC CHUYÊN VIÊN

1. Đ/c Phí Văn Dương: 

- Chuyên viên về: Công nghệ thông tin

Số điện thoại:0942391569

Email công vụ: pvduong.lt@bacninh.gov.vn

2. Đồng chí Vũ Thanh Tùng:

Chuyên viên về: Văn hóa, Phong trào, thư viện

Số điện thoại:0975865659

Email công vụ: vttung.lt@bacninh.gov.vn

3. Đồng chí Nguyễn Xuân Tùng

Chuyên viên về: Thể thao, Gia đình

Số điện thoại:0963439919

Email công vụ: nxtung.lt@bacninh.gov.vn

4. Đồng chí: Đặng Thị Nhung

kế toán

Số điện thoại: 0934633999

Email công vụ: dtnhung.lt@bacninh.gov.vn

Phòng Văn hóa và Thông tin