Chức năng nhiệm vụ

15/05/2017 14:09 Số lượt xem: 0

   - Chánh thanh tra: Vũ Bá Tới

- Điện thoại: 02413867362

- Email: vbtoi.lt@bancinh.gov.vn

   1. Chức năng:

Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện Lương Tài, có trách nhiệm giúp UBND huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2.  Nhiệm vụ:

a. Trong quản lý nhà nước về thanh tra:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

- Báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND huyện, Thanh tra huyện.

b. Trong hoạt động thanh tra:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND cấp xã;

- Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, của UBND cấp xã.

- Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND huyện giao;

- Tham mưu cho UBND huyện phân loại, xử lý đơn thư chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết và tham mưu cho UBND huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của UBND huyện;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về công tác thanh tra, thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện;

- Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của UBND huyện và Thanh tra huyện.

TT