Cơ cấu tổ chức

15/05/2017 14:10 Số lượt xem: 226

I. LÃNH ĐẠO

1. Chánh thanh tra

Ông: Vũ Bá Tới

Năm sinh: 1962

Phụ trách chung

Số điện thoại: 0168.305.5456

Email công vụ: vbtoi.lt@bacninh.gov.vn

2. Phó chánh thanh tra

Ông: Nguyễn Thị Thi

Năm sinh: 1970

Phụ trách giải quyết khiếu nại tố cáo; Thanh tra kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng;

Thực hiện các công việc khác do chánh thanh tra phân công

Số điện thoại: 0988156989

Email công vụ: ntthi.lt@bacninh.gov.vn

3. Phó chánh thanh tra

Ông: Lương Duy Phong

Năm sinh:1968

Phụ trách giải quyết khiếu nại tố cáo; Thanh tra kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng;

Thực hiện các công việc khác do chánh thanh tra phân công

Số điện thoại: 0987.130.946

Email công vụ: ldphong.lt@bacninh.gov.vn

II.CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

1. Bà Lê Thị Hà

Năm sinh: 1980

Thanh tra viên phụ trách thanh tra kinh tế xã hội

Số điện thoại: 0989.147.848

Email công vụ: ltha.lt@bacninh.gov.vn

2.Bà Trần Bích Thảo

Năm sinh: 1984

Kế toán

Số điện thoại: 0815131100

 

TT