Năm 2018, phong trào xây dựng làng văn hóa, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa tiếp tục được 10/10 thôn khu phố Thị trấn Hồ chú trọng thực hiện, đời sống văn hóa tinh thần trong các khu dân cư được nâng lên rõ rệt, thuần phong mỹ tục được giữ gìn và phát huy, ANCT- TTATXH ổn định.