Cơ cấu tổ chức

19/05/2017 08:37 Số lượt xem: 0

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Phụ trách

Số điện thoại

Email công vụ

1

Phạm Văn Huy

1968

Chủ tịch UBND thị trấn

Phụ trách chung

 

pvhuy.lt@bacninh.gov.vn

2

Phạm Hữu Thức

1982

Phó chủ tịch UBND thị trấn

 

 

Phthuc.lt@bacninh.gov.vn

3

Hoàng Văn Tưởng

1962

Cán bộ địa chính

Chuyên môn

 

Hvtuong.lt@bacninh.gov.vn

4

Đỗ Văn Bình

1966

Cán bộ VH-XH

Chuyên môn

 

Dvbinh.lt@bacninh.gov.vn

5

Doãn Duy Hùng

1970

Cán bộ ĐT-MT

Chuyên môn

 

Ddhung.lt@bacninh.gov.vn

6

Trương Văn Lưu

1970

Cán bộ VH-XH

Chuyên môn

 

Tvluu.lt@bacninh.gov.vn

7

Phạm Tuấn Thoại

1970

Cán bộ Kế toán

Chuyên môn

 

Ptthoai.lt@bacninh.gov.vn

8

Nguyễn Văn Xuyến

1960

Cán bộ Tư pháp

Chuyên môn

 

Nvxuyen.lt@bacninh.gov.vn

9

Nguyễn Văn Đạt

1964

Cán bộ VP thống kê

Chuyên môn

 

Nvdat.lt@bacninh.gov.vn

10

Vũ Anh Tú

1991

Cán bộ Văn phòng

Chuyên môn

 

Vatu.lt@bacninh.gov.vn

11

Đỗ Hoàng Cường

1985

Cán bộ Tư pháp

Chuyên môn

 

Dhcuong.lt@bacninh.gov.vn

TTT