Di tích lịch sử văn hóa

19/05/2017 08:19 Số lượt xem: 1

Di tích lịch sử văn hóa ở Thị trấn thứa có: ... di tích; Trong đó được xếp hạng cấp tỉnh:... di tích; quốc gia:... di tích....

Tiêu biểu:..

Đình làng Bùi

Thôn Bùi, thị Trấn Thứa

Chùa làng Phượng Trì

Thôn Phượng Trì, thị Trấn Thứa

Chùa làng Đông Hương

Thôn Đông Hương, thị Trấn Thứa

Chùa Vĩnh Long

Thôn Đạo Sử, thị Trấn Thứa

Chùa Kim Đào

Thôn Kim Đào, thị Trấn Thứa

Chùa Lộc Hồng

Thôn Giàng, thị Trấn Thứa

Chùa Tân Linh

Thôn Tân Dân, thị Trấn Thứa

Chùa làng Bùi

Thôn Bùi, thị Trấn Thứa

Nhà thờ thiên chúa giáo

Thôn Phượng Giáo, thị trấn Thứa

TTT