Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Link liên kết Link liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6028

Đã truy cập : 43748780

Gần 7 năm qua, với tinh thần chỉ đạo thực hiện đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”. BCĐ của thị trấn đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện một số nội dung quan trọng liên quan đến giai cấp nông dân Việt Nam theo kết luận 61 ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư TW Đảng là: Xây dựng tổ chức HND ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự là trung tâm nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM, xứng đáng với vai trò là lực lượng đoàn kết, tập hợp, hướng dẫn nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho nông dân. BCĐ thị trấn cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, nhất là HND căn cứ vào nội dung đã nêu trong kết luận 61 và quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Hội cấp trên. Từ đó tập trung tuyên truyền phổ biến kịp thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội và hội viên nông dân trong việc phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng hoạt động.