Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Link liên kết Link liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5740

Đã truy cập : 43497473

Vừa qua UBND Thị trấn Thứa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn tiếp cận đa chiều, áp dụng trong giai đoạn 2016-2020. Sau khi hội nghị thông qua Quyết định thành lập BCĐ rà duyệt, UBND Thị trấn Thứa nêu rõ mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ nhằm xác định lập danh sách, phân loại chính xác đầy đủ số liệu, thông tin cơ bản về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ tái nghèo để đảm bảo chính sách, dân chủ, BCĐ Thị trấn yêu cầu có sự lãnh đạo của cấp uỷ chính quyền và cả hệ thống chính trị từ Thị trấn đến các thôn và phải được thông qua hội nghị dân.

      Ban rà soát các thôn bám sát hướng dẫn thông tư số 17, ngày 28/6/2016 Thông tư 14 ngày 26/9/2018 của Bộ LĐTBXH sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn của Sở LĐTBXH. Hội nghị đi sâu vào nghiên cứ mức huẩn nghèo, cận nghèo khu vực Thị trấn, đóng góp vào những phương pháp quy trình rà soát đảm bảo dân chủ công khai chính xác, không có khiếu nại của dân. Kết quả rà soát tại các thôn, được sự thống nhất cửa chính quyền, cán bộ điều tra lập danh sách các đối tượng theo kế hoạch hướng dẫn và mẫu đã quy định gửi BCĐ Thị trấn trước ngày 08/10/2019.

     Với tinh thần quán triệt của BCĐ Thị trấn yêu cầu giảm tỷ lệ 50% hộ nghèo, cận nghèo ở các thôn, trong quá trình thực hiện có gì khó khăn đề ghị BCĐ Thị trấn cùng tháo gỡ đảm bảo quyền lợi cho người dân nhất là các hộ còn khó khăn.