Công Tác MTTQ Thị trấn Thứa 06 tháng đầu năm 2019

23/08/2019 08:02 Số lượt xem: 38

 

TIN ĐÀI THỊ TRẤN

CÔNG TÁC MTTQ THỊ TRẤN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019.

Với vị trí vai trò chức năng của UB.MTTQ VN là huy động sự đoàn kết cao thành khối đại đoàn kết toàn dân thống nhất thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Đảm bảo dân chủ công bằng văn minh. Ngày từ đầu năm UB.MTTQ Thị trấn tiếp tục phát huy, đúc kết kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo để tổ chức thực hiện nhiệm vụ hiệu quả.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các thành viên, vận động cán bộ thành viên thực hiện nghiêm túc công tác chuyên môn và kết hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các thôn tuyên truyền các nội dung liên quan để toàn dân nắm được. Nâng cao nhận thức, hiểu biết để từ đó xay dựng ý thức tự giác thực hiện về công tác giúp nhau phát triển kiến thức, đảm bảo ANTT, ATGT, ATVSTP, VSMT rèn luyên sức khoẻ.

Đặc biệt để các NQĐH MTTQ các cấp sớm đạt kết quả, tích chỉ đạo các hoạt động theo hướng về cơ sở chỉ đạo BCTMTL xây dựng chương trình có nhiều giải pháp, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, xây dựng mối quan hệ giữa các thành viên để tập trung phát động thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống nông thôn mới ”

 

 

 

TIN ĐÀI THỊ TRẤN

CÔNG TÁC MTTQ THỊ TRẤN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019.

Với vị trí vai trò chức năng của UB.MTTQ VN là huy động sự đoàn kết cao thành khối đại đoàn kết toàn dân thống nhất thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Đảm bảo dân chủ công bằng văn minh. Ngày từ đầu năm UB.MTTQ Thị trấn tiếp tục phát huy, đúc kết kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo để tổ chức thực hiện nhiệm vụ hiệu quả.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các thành viên, vận động cán bộ thành viên thực hiện nghiêm túc công tác chuyên môn và kết hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các thôn tuyên truyền các nội dung liên quan để toàn dân nắm được. Nâng cao nhận thức, hiểu biết để từ đó xay dựng ý thức tự giác thực hiện về công tác giúp nhau phát triển kiến thức, đảm bảo ANTT, ATGT, ATVSTP, VSMT rèn luyên sức khoẻ.

Đặc biệt để các NQĐH MTTQ các cấp sớm đạt kết quả, tích chỉ đạo các hoạt động theo hướng về cơ sở chỉ đạo BCTMTL xây dựng chương trình có nhiều giải pháp, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, xây dựng mối quan hệ giữa các thành viên để tập trung phát động thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống nông thôn mới ”

 

 

dương thị thấn
Nguồn: tin đài thị trấn