CÔNG TÁC TƯ PHÁP HỘ TỊCH, HỘ KHẨU 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019.

05/06/2019 07:29 Số lượt xem: 47

Dưới sự chỉ đạo của phòng Tư pháp huyện Lương Tài, sự quan tâm của TT. Đảng uỷ-HĐND-UBND Thị trấn, đội ngũ cán bộ làm công tác Tư Pháp Thị trấn nâng cao vai trò nhiệm vụ làm tốt công tác chuyên môn và có sự phối hợp hiệu qua với các ban, ngành, đoàn thể về việc tập trung tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL, hướng dẫn người dân chấp hành quy ước, hương ước của làng, đưa mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Đặc biệt cán bộ Tư pháp tham mưu tốt ngành dọc cấp trên, với UBND Thị trấn phối hợp với MTTQ, đoàn thể các cấp, trường THCS Thị trấn, với ngành liên quan để tổ chức buổi tuyên truyền PBPL cho đoàn viên, học sinh tham gia.

   06 tháng đầu năm 2019, cán bộ Tư pháp tham mưu cho UBND soạn thảo các văn bản đúng thủ tục pháp luật, hướng dẫn 08 tổ hoà giải cơ sở nâng cao kiến thức pháp luật cho 20 hoà giải viên. Duy trì câu lạc bộ phòng chống tệ nạn, cảm hoà người lầm lỗi sớm hoàn lương hoà nhập với cộng đồng và làm tốt công tác tiếp dân, giúp người dân làm thủ tục, công chứng, giấy tờ tuỳ than phục vụ giao dịch. Như vậy công tác Tư pháp của Thị trấn góp phần tích cực đưa pháp luật vào cuộc sống ổn định, tình hình an ninh nông thôn. Xây dựng đời sống lành mạnh chính là cơ quan trực tiếp, tiếp dân để giúp , hướng dẫn họ hoàn thiện những giấy tờ, thủ tục tuỳ thân. Đây là một nhiệm vụ quan trọng tạo động lực cho Thị trấn phát triển mọi mặt về KTXH đầu năm 2019 và những năm tiếp theo

Dưới sự chỉ đạo của phòng Tư pháp huyện Lương Tài, sự quan tâm của TT. Đảng uỷ-HĐND-UBND Thị trấn, đội ngũ cán bộ làm công tác Tư Pháp Thị trấn nâng cao vai trò nhiệm vụ làm tốt công tác chuyên môn và có sự phối hợp hiệu qua với các ban, ngành, đoàn thể về việc tập trung tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL, hướng dẫn người dân chấp hành quy ước, hương ước của làng, đưa mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Đặc biệt cán bộ Tư pháp tham mưu tốt ngành dọc cấp trên, với UBND Thị trấn phối hợp với MTTQ, đoàn thể các cấp, trường THCS Thị trấn, với ngành liên quan để tổ chức buổi tuyên truyền PBPL cho đoàn viên, học sinh tham gia.

   06 tháng đầu năm 2019, cán bộ Tư pháp tham mưu cho UBND soạn thảo các văn bản đúng thủ tục pháp luật, hướng dẫn 08 tổ hoà giải cơ sở nâng cao kiến thức pháp luật cho 20 hoà giải viên. Duy trì câu lạc bộ phòng chống tệ nạn, cảm hoà người lầm lỗi sớm hoàn lương hoà nhập với cộng đồng và làm tốt công tác tiếp dân, giúp người dân làm thủ tục, công chứng, giấy tờ tuỳ than phục vụ giao dịch. Như vậy công tác Tư pháp của Thị trấn góp phần tích cực đưa pháp luật vào cuộc sống ổn định, tình hình an ninh nông thôn. Xây dựng đời sống lành mạnh chính là cơ quan trực tiếp, tiếp dân để giúp , hướng dẫn họ hoàn thiện những giấy tờ, thủ tục tuỳ thân. Đây là một nhiệm vụ quan trọng tạo động lực cho Thị trấn phát triển mọi mặt về KTXH đầu năm 2019 và những năm tiếp theo
Dương Thị Thấn
Nguồn: tin bài