CÔNG TÁC VHXH THỊ TRẤN

14/09/2020 14:13 Số lượt xem: 7

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự lãnh đạo của ngành cấp trên, sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể thị trấn các thôn, phong trào VHVN - TDTT, phong trào xây dựng GĐVH - LVH ở thị trấn đã thu hút đông đảo cá nhân, gia đình, cộng đồng tham gia một cách tích cực, hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường sống văn hóa lành mạnh, tạo đà cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Năm 2020 BCĐ xây dựng phong trào văn hóa của thị trấn đã bám sát vào 5 nội dung, phong trào theo Nghị định 122/2018 của Chính phủ, quyết định 66 của UBND tỉnh về xây dựng quy trình, hướng dẫn, đăng ký GĐVH - LVH, nâng cao vai trò trách nhiệm của Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 33/BCHTW Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, thực hiện Chỉ thị 05/BCT về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhờ vậy, mà các hoạt động VHVN - TDTT được duy trì và phát triển mạnh mẽ, 8 làng quan họ thực hành luôn được quan tâm, mang lời ca tiếng hát và giai điệu DCQH phục vụ các hội nghị, sự kiện lớn của địa phương. Bên cạnh đó, các CLB bóng đá, cầu lông, CLB thái cực trường sinh, tự rèn luyện sức khỏe của nhân dân ngày càng được đẩy mạnh ở các KDC. Số người tham gia hoạt động TDTT đạt > 60%; gia đình đạt > 50%. Việc tổ chức đăng ký đầu năm và bình xét danh hiệu GĐVH - LVH cuối năm diễn ra công khai, dân chủ, việc thực hiện được gắn với các phong trào thi đua như: gia đình, KDC không có tội phạm, TNXH, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa, ngày vì người nghèo, giáo dục truyền thống gia đình, bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em, chăm sóc phụng dưỡng ông bà, bố mẹ và thực hiện nghiêm quy ước, hương ước làng văn hóa - nếp sống văn minh, giữ gìn VSMT, phát huy “Tình làng nghĩa xóm”. Trong đó hàng năm các thôn đều kiện toàn bản hương ước trên cơ sở kế thừa giá trị văn hóa tốt đẹp của các bản hương ước cổ, có đổi mới theo yêu cầu xây dựng đời sống mới và đúng luật. Ngoài ra đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình, phong trào xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

          Các cấp ủy, chi bộ, đảng viên làm tốt công tác tuyên truyền cho người thân, gia đình và nhân dân, thấy được ý nghĩa tốt đẹp, lợi ích thiết thực của phong trào xây dựng LVH - GĐVH. Từ đó để cần có sự theo dõi, đánh giá, bình xét, phân loại công nhận tuyên dương, khen thưởng hoặc nhắc nhở khi vi phạm.

          Đây là một trong nhiệm vụ quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị trấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương trong việc thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh./.

Tin Đài TT Thị trấn Thứa

Dương Thị Thấn

Dương Thị Thấn
Nguồn: tin đài Thị trấn