HND THỊ TRẤN THỰC HIỆN KẾT LUẬN 61 VÀ QUYẾT ĐỊNH 673 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

18/09/2020 14:10 Số lượt xem: 6
Gần 7 năm qua, với tinh thần chỉ đạo thực hiện đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”. BCĐ của thị trấn đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện một số nội dung quan trọng liên quan đến giai cấp nông dân Việt Nam theo kết luận 61 ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư TW Đảng là: Xây dựng tổ chức HND ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự là trung tâm nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM, xứng đáng với vai trò là lực lượng đoàn kết, tập hợp, hướng dẫn nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho nông dân. BCĐ thị trấn cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, nhất là HND căn cứ vào nội dung đã nêu trong kết luận 61 và quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Hội cấp trên. Từ đó tập trung tuyên truyền phổ biến kịp thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội và hội viên nông dân trong việc phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng hoạt động.

Theo đó, Lãnh đạo thị trấn Đảng ủy - UBND thị trấn hàng năm đánh giá kết quả hoạt động của HND về công tác phối hợp với trung tâm dạy nghề, chuyển giao KHKT. Thực hiện công tác VSMT, vệ sinh đồng ruộng, tạo nguồn vốn vay cho nhân dân, rà soát lại các Nghị quyết, chương trình đã ký liên tịch với các ban ngành, đoàn thể… và tổ chức sơ, tổng kết.

Yêu cầu BCĐ thực hiện đề án đặc biệt quan tâm xây dựng chương trình, Nghị quyết, tập trung vào việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, cơ chế, tài chính như: quyết định 673 và giao cho Hội nông dân. Trên cơ sở đó các thành viên BCĐ tiếp tục quán triệt nghiêm túc thực hiện theo các giải pháp theo sự chỉ đạo của lãnh đạo thị trấn và Hội cấp trên.

Mở rộng dịch vụ, tư vấn các phong trào xây dựng nông dân, nông nghiệp, nông thôn, xây dựng các loại quỹ cho hội.

Phát triển dịch vụ tiếp cận KHKT trong sản xuất, kinh doanh cho nông dân.

Hướng dẫn cán bộ, hội viên tham gia liên kết 4 nhà (nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà nước, nhà KH), mục tiêu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân, đảm bảo kịp thời, không bị rớt giá. Giúp nông dân đẩy mạnh công tác nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, tham gia việc giám sát, quy hoạch ở địa phương.

Với mục đích, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân… HND thị trấn dưới sự lãnh đạo của địa phương, sát sao chỉ đạo của Hội cấp trên, BCĐ thị trấn, BTV Hội nông dân thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch, tiếp tục bám sát kết luận 61 và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục chăm lo, xây dựng giai cấp nông dân, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM - ĐTVM từng bước hiện danh trên quê hương của mình. Góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị trấn hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2020 và suốt nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 

Tin Đài TT Thị trấn Thứa

Dương Thị Thấn

 

 

 

Dương Thị Thấn
Nguồn: tin đài