THỊ TRẤN THỨA VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2019.

03/05/2019 08:04 Số lượt xem: 46

      Để ứng phó với các tình huống thiên tai năm nay UBND Thị trấn Thứa xây dựng KH thành lập BCĐ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và xác định nhiệm vụ chính trọng điểm của mùa mưa bão. Với phương châm “ Phòng là chính ”. Nhất là bảo vệ mùa màng, chăn nuôi GSGC và bảo vệ tài sản của tập thể và nhân dân.

Trong đó BCĐ phòng chống thiên tiên tìm kiếm cứu nạn Thị trấn yêu cầu thành viên BCD chốt LL xung kích 1 và xung kích , LL hoả tốc và giao nhiệm vụ cụ thể. Các trường cần kiên cố các phương tiện, điều kiện sẵn sàng, cây cối. Khi bão xảy ra có thể đổ, sạt do cây cối hoặc không được cố định chắc. Các thôn kiện toàn Tổ chí đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và chuẩn bị các phương tiện cứ nạn cứu hộ, tập trung trực cơ quan, nhà văn hoá thôntrong ngày mưa bão. Làm tốt công tác chuẩn bị theo 4 phương châm tại chỗ. Với quan điểm tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, đoàn thể và các thôn, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, triển khai tíc cực các tình huống xấu xảy ra, từng bước chuyên nghiệp hoà công tác phòng bão xảy ra. Qua đó kiểm tra, phát hiện , ngăn chặn bằng việc làm hình thức, không nghiêm túc.

 

      Để ứng phó với các tình huống thiên tai năm nay UBND Thị trấn Thứa xây dựng KH thành lập BCĐ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và xác định nhiệm vụ chính trọng điểm của mùa mưa bão. Với phương châm “ Phòng là chính ”. Nhất là bảo vệ mùa màng, chăn nuôi GSGC và bảo vệ tài sản của tập thể và nhân dân.

Trong đó BCĐ phòng chống thiên tiên tìm kiếm cứu nạn Thị trấn yêu cầu thành viên BCD chốt LL xung kích 1 và xung kích , LL hoả tốc và giao nhiệm vụ cụ thể. Các trường cần kiên cố các phương tiện, điều kiện sẵn sàng, cây cối. Khi bão xảy ra có thể đổ, sạt do cây cối hoặc không được cố định chắc. Các thôn kiện toàn Tổ chí đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và chuẩn bị các phương tiện cứ nạn cứu hộ, tập trung trực cơ quan, nhà văn hoá thôntrong ngày mưa bão. Làm tốt công tác chuẩn bị theo 4 phương châm tại chỗ. Với quan điểm tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, đoàn thể và các thôn, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, triển khai tíc cực các tình huống xấu xảy ra, từng bước chuyên nghiệp hoà công tác phòng bão xảy ra. Qua đó kiểm tra, phát hiện , ngăn chặn bằng việc làm hình thức, không nghiêm túc.

 

Dương Thị Thấn
Nguồn: tin bài