TIN ĐÀI THỊ TRẤN NHỮNG KẾT QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN Ở HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ TRẤN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG BÁC

23/08/2019 08:36 Số lượt xem: 40

Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức cách mạng. Cấn bộ hội viên hội CCB Thị trấn Thứa nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả các hoạt động tình nghĩa.

 Hiện hội CCB thị trấn có CBNVsinh hoạt ở 08 chi bộ và trong nhiều năm qua phát huy phẩm chất cao đẹp của bộ đội cụ Hồ, trong cuộc sống xứng danh là chiến sĩ mang tên vị lãnh tụ của dân tộc. BTV hội coi trọng việc thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM là 1 trong nhiệm vụ quan trọng thường xuyên đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi hội gắn với thực hiện các phong trào thi đua “ CCB giúp nhau phát triển kinh tế ” CCB chung tay xây dựng và hoạt động của hội.

Đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, thông qua gặp gỡ, nói chuyện thời sự. Tiêu biêủ là hội CCB thôn Bùi tham gia công tác vì môi trường xanh – sạch – đẹp, công tác VSATTP….Phối hợp với Đài truyền thanh thị trấn, các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Tổ chức cho 100% hội viên và gia đình và lãnh đạo các thôn vận động cán bộ, hội viên nhân dân tham gia phong trào “ Toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần giữ vững ANCT-TTATXH ở địa phương.

 

 

Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức cách mạng. Cấn bộ hội viên hội CCB Thị trấn Thứa nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả các hoạt động tình nghĩa.

 Hiện hội CCB thị trấn có CBNVsinh hoạt ở 08 chi bộ và trong nhiều năm qua phát huy phẩm chất cao đẹp của bộ đội cụ Hồ, trong cuộc sống xứng danh là chiến sĩ mang tên vị lãnh tụ của dân tộc. BTV hội coi trọng việc thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM là 1 trong nhiệm vụ quan trọng thường xuyên đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi hội gắn với thực hiện các phong trào thi đua “ CCB giúp nhau phát triển kinh tế ” CCB chung tay xây dựng và hoạt động của hội.

Đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, thông qua gặp gỡ, nói chuyện thời sự. Tiêu biêủ là hội CCB thôn Bùi tham gia công tác vì môi trường xanh – sạch – đẹp, công tác VSATTP….Phối hợp với Đài truyền thanh thị trấn, các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Tổ chức cho 100% hội viên và gia đình và lãnh đạo các thôn vận động cán bộ, hội viên nhân dân tham gia phong trào “ Toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần giữ vững ANCT-TTATXH ở địa phương.

 

 

dương thị thấn
Nguồn: tin đài thị trấn