Cơ cấu tổ chức

17/05/2017 14:44 Số lượt xem: 35

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Công việc phụ trách

Số điện thoại

Email công vụ

1

Đoàn Ngọc Tiến

1964

Giám đốc

Phụ trách chung 

 

dntien.lt.lt@bacninh.gov.vn

2

Trần Đình Tập

1969

Phó trưởng Trạm

Phụ trách: thủy sản

0912342886

tdtap.lt@bacninh.gov.vn

3

 

         

4

Dương Thùy Linh

1985

Kế toán

Phụ trách: kế toán

0972685099

dtlinh.lt@bacninh.gov.vn

5

Phạm Thị Tiến

1986

Cán bộ văn phòng

Cán bộ văn phòng

0978571706

pttien.lt@bacninh.gov.vn

6

Nguyễn Văn Nam

1978

Cán bộ văn phòng

Cán bộ văn phòng

0983069763

nvnam.lt@bacninh.gov.vn

7

Nguyễn Thị Dung

1988

Viên chức

cán bộ

0904124103

ntdung2.lt@bacninh.gov.vn

8

Vũ Viết Tuấn

1963

Viên chức

KN Phụ trách xã Trung Kênh

0989609103

vvtuan.lt@bacninh.gov.vn

9

Nguyễn Văn Tốn

1967

Viên chức

KN Phụ trách xã Thị trấn Thứa

01697256425

nvton.lt@bacninh.gov.vn

10

Nguyễn Duy Hướng

1977

Viên chức

KN Phụ trách xã Lai Hạ

0948242890

ndhuong.lt@bacninh.gov.vn

11

Nguyễn Hương Tân

1980

Viên chức

KN Phụ trách xã An Thịnh

0989789239

nhtan1.lt@bacninh.gov.vn

12

Lương Duy Yên

1977

Viên chức

KN Phụ trách xã Phú Lương

01697269885

ldyen.lt@bacninh.gov.vn

13

 

       

 

14

Vũ Thị Thanh Hoa

1982

Viên chức

KN Phụ trách xã Lâm Thao

0976834297

vtthoa.lt@bacninh.gov.vn

15

Nguyễn Đình Việt

1979

Viên chức

KN Phụ trách xã Minh Tân

0946286352

ndviet.lt@bacninh.gov.vn

16

Lê Thị Nga

1981

Viên chức

KN Phụ trách xã Bình Định

0962130639

ltnga.lt@bacninh.gov.vn

17

 

         

18

Nguyễn Văn Thủy

1965

Viên chức

KN Phụ trách xã Quảng Phú

0972514838

nvthuy.lt@bacninh.gov.vn

19

Nguyễn Văn Đạt

1968

Viên chức

KN Phụ trách xã Tân Lãng

0934668962

 

20

Nguyễn Thị Vân

1986

Viên chức

KN Phụ trách xã Trừng Xá

0986278706

ntvan1.lt@bacninh.gov.vn

 
TTDVNN