Cơ cấu tổ chức

23/05/2017 08:23 Số lượt xem: 71

I.LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

1. Giám đốc:

Đồng chí : Trần Mạnh Quyết

Năm sinh: 1964

Phụ trách chung

Số điện thoại: 0977945126

Email công vụ: tmquyet.lt@bacninh.gov.vn

2. Phó giám đốc:

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng

Năm sinh: 1979

Phụ trách thể thao; công tác báo cáo

Số điện thoại: 0987050179

Email công vụ: nmdung.lt@bacninh.gov.vn

 

II. CÁN BỘ 

1. Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Loan

Năm sinh:1971

Cán bộ Văn thư

Số điện thoại: 01282020186

Email công vụ: nthloan.lt@bacninh.gov.vn

2. Đồng chí Vũ Trọng Lộc

Năm sinh: 1981

Cán bộ thủ quỹ kiêm tuyên truyền cổ động

Số điện thoại: 0987718251

Email công vụ: vtloc.lt@bacninh.gov.vn

3. Đồng chí Nguyễn Văn Nghiêm

Năm sinh: 1986

phụ trách tuyên truyền cổ động kiêm kế toán

Số điện thoại: 

Email công vụ: nvnghiem.lt@bacninh.gov.vn

4. Đồng chí Nguyễn Thị Huệ

Năm sinh: 1986

Cán bộ văn thư

Số điện thoại: 01656642355

Email công vụ: nthue1.lt@bacninh.gov.vn

5. Nguyễn Thị Bích Liên

Năm sinh: 1990

Cán bộ

6. Nguyễn Thị Diên

Sinh năm: 1983

cán bộ

 

Email công vụ: nhtrinh.lt@bacninh.gov.vn

TTVH