Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Văn hóa-thông tin (28/8/1945-28/8/2019)

26/08/2019 08:42 Số lượt xem: 123
Sau ngày cách mạng Tháng Tám thành công Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, trong tuyên cáo ngày 28/8/1945 Chính Phủ đã thành lập Bộ Thông tin – Tuyên truyền, tiền thân của Bộ Văn hóa – Thông tin, ngày nay ( nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Từ đó đến nay, ngày 28/8 đã trở thành ngày truyền thống của ngành Văn hóa thông tin.  

74 năm đã trôi qua, sự nghiệp văn hóa thông tin luôn được sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, sự ủng hộ của các ban, ngành đoàn thể, quần chúng nhân dân. Từ những ngày đầu còn non trẻ đến sự trưởng thành vững mạnh như hôm nay, những cán bộ Văn hóa, Thông tin luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, xứng đáng là người xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng.

Trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với quyết tâm “Tiếng hát át tiếng bom”, cùng với nhân dân cả nước, hàng ngàn cán bộ, văn nghệ sĩ của ngành VHTT đã một lòng vì nước, xả thân ngoài trận địa để sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật, cổ vũ mạnh mẽ sức chiến đấu và sản xuất, làm tăng thêm sức sống tinh thần của quân và dân ta. Trang sử hào hùng của dân tộc càng được tô đậm hơn với biết bao mồ hôi và máu của hàng ngàn chiến sĩ văn hóa đã hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Trong thời kỳ đổi mới, ngành VH&TT tiếp tục phát huy vai trò của mình trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Đội ngũ các chiến sĩ văn hóa ngày càng được bổ sung về số lượng lẫn chất lượng, đóng vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy vốn văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa thế giới. Sự nghiệp văn hóa thông tin đã không ngừng phát triển, ngày càng lớn mạnh hơn về thiết chế, tổ chức, về trình độ quản lý, hoạt động nghiệp vụ và đã đạt được thành tựu có ý nghĩa trên các mặt công tác, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội . Văn hóa trở thành vũ khí sắc bén của Đảng, cổ vũ toàn dân bài trừ các tệ nạn xã hội, tránh xa lối sống đi ngược với xu thế văn minh thời đại, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          Đảng ta đã xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh trường tồn của Dân tộc. Theo dòng thời gian, tất cả đều đã, đang và sẽ thay đổi. Những gì còn lại là văn hóa. Văn hóa trong mọi di sản vật thể và phi vật thể, và trong mỗi con người, trong cả Dân tộc Việt Nam ta.

 Thực hiện Nghị quyết Trung Ương 5 khóa 8 về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” là kim chỉ nam cho hướng hoạt động và mục tiêu phấn đấu của đội ngũ ngành VH&TT trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, và xây dựng con người Việt Nam là nhiệm vụ không chỉ trong một thời gian, một thời kỳ mà là hàng ngày, hàng giờ, từng phút, từng thời khắc và mãi mãi.

Cùng với ngành VH&TT Tỉnh Bắc Ninh, những năm qua, ngành VH&TT huyện Lương Tài đã không ngừng tăng cường công tác quản lý Nhà nước, các hoạt động văn hóa văn nghệ, cùng với các chương trình hoạt động sôi nổi, phong phú, thiết thực rộng khắp từ huyện đến các xã thị trấn, các thôn, làng… tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong những ngày lễ, tết, những sự kiện lịch sử của đất nước, địa phương các hoạt động thông tin tuyên truyền đã thực sự tác động mạnh mẽ đến nhận thức của người dân trên các mặt đời sống xã hội .

Đặc biệt trong những ngày này Ngành Vawh hóa đã tham mưu cho Huyện Ủy – UBND huyên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Lương Tài (01/9/1999 - 01/9/2019).

Với những thành tích đạt được, ngành Văn hóa thông tin huyện Lương Tài đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc, nhiều năm liền được chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và bằng khen, Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và giấy khen; nhiều cá nhân được các cấp các ngành tặng bằng khen, giấy khen.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống của ngành VH &TT, huyện Lương Tài tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, thể hiện vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa và tư tưởng; đoàn kết nhất trí vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương Lương Tài nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Đồng thời quyết tâm đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, duy trì tổ chức liên hoan  “Tiếng hát người Lương Tài ơn Bác”. Tăng cường hoạt động tuyên truyền thường xuyên, liên tục cả về chiều rộng lẫn chiều sâu bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, tạo được sự chuyển biến trong mọi tầng lớp nhân dân; nâng chất lượng hoạt động các làng và đơn vị đăng ký xây dựng văn hóa; đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang,  lễ hội, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Một số hình ảnh liên quan:

(Hội nghị tổng kết PT năm 2018)

(Đại hội TDTT lần thứ VIII năm 2018)

(Liên hoan tiếng hát Người Lương Tài ơn Bác lần thứ XII năm 2019)

(Kỷ niệm 20 năm tái lập huyện)