Thông tin chung

04/06/2019 09:53 Số lượt xem: 84

XÃ VIỆT THỐNG

1. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Việt Thống

- Địa chỉ: Việt Thống - Quế Võ - Bắc Ninh

- Thư điện tử: vietthong.quevo@bacninh.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Thiện

- Phó Bí thư TT Đảng ủy: Nguyễn Văn Chất

- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Đễ

- Phó Chủ tịch HĐND: Ngô Thế Hòa

- Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Học