Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Link liên kết Link liên kết

Ngày 06 tháng 02 năm 2020 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã An Thịnh tổ chức hội nghị gặp mặt động viên, cấp phát quân trang cho công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2020

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4971

Đã truy cập : 43686512