Cơ cấu tổ chức

15/05/2017 08:11 Số lượt xem: 130

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Công việc phụ trách

Số điện thoại

Email công vụ

1

Nguyễn Hồng Quang

1964

Chủ tịch UBND xã

Phụ trách điều hành UBND khối nội chính

 

Nhquang.lt@bacninh.gov.vn

2

Cao Quang Quyết

1973

Phó chủ tịch UBND

Phụ trách khối kinh tế, văn hóa xã hội

 

Cqquyet.lt@bacninh.gov.vn

3

Vũ Thị Ngọc Liên

1984

CB Tài chính – ngân sách xã

Phụ trách công tác tài chính, ngân sách xã

 

vtnlien. lt@bacninh.gov.vn

4

Bùi Thị Nguyệt

1958

CB Địa chính – Xây dựng

Phụ trách công tác quản lý đất đai, xây dựng, môi trường

 

btnguyet. lt@bacninh.gov.vn

5

Nguyễn Đức Hiền

1958

CB Địa chính – Nông nghiệp

Phụ trách công tác nông nghiệp

 

Ndhien. lt@bacninh.gov.vn

6

Nguyễn Văn Vĩnh

1959

CB Văn hóa xã hội

Phụ trách công tác lao động, thương binh & xã hội

 

Nvvinh. lt@bacninh.gov.vn

7

Nguyễn Đức Ngọc

1976

CB Văn hóa xã hội

Phụ trách công tác văn hóa thông tin

 

Ndngoc. lt@bacninh.gov.vn

8

Ngô Xuân Anh

1988

CB Tư pháp – Hộ tịch

Phụ trách công tác hộ tịch

 

 

Nxanh. lt@bacninh.gov.vn

9

Nguyễn Đăng Ngữ

1983

CB Tư pháp – Hộ tịch

Phụ trách công tác tư pháp

 

Ndngu. lt@bacninh.gov.vn

10

Cao Thị Hồng Lụa

1988

CB Văn phòng – Thống kê

Phụ trách công tác văn phòng thống kê

 

Cthlua. lt@bacninh.gov.vn

11

Tăng Thị Vui

1987

CB Văn phòng – Thống kê

Phụ trách 1 cửa

 

ttvui.lt@bacninh.gov.vn