Di tích lịch sử văn hóa

15/05/2017 07:51 Số lượt xem: 1

xã Bình Định có:.... di tích lịch sử. Trong đó ...... di tích được xếp hạng cấp QUốc gia, ..... di tích được xếp hạng cấp tỉnh, ..... cấp huyện

 

1

Chùa Cổ Hiền

Thôn Cổ Lãm, xã Bình Định

2

Chùa Đại Bi

Thôn Quảng Cầu, xã Bình Định

3

Chùa làng Tỉnh Ngô

Thôn Tỉnh Ngô, xã Bình Định

4

Chùa Phúc Sinh

Thôn Ngô Phần, xã Bình Định

5

Lăng họ Vũ Xuân

Thôn Ngọc Trì, xã Bình Định

6

Đền làng Ngọc Trì

Thôn Ngọc Trì, xã Bình Định

7

Nghè làng Ngọc Trì

Thôn Ngọc Trì, xã Bình Định

8

Văn chỉ làng Cổ Lãm

Thôn Cổ Lãm, xã Bình Định

9

Nhà thờ họ Vũ

Thôn Ngọc Trì, xã Bình Định

10

Miếu làng Ngô Phần

Thôn Ngô Phần, xã Bình Định