Tổ chức bộ máy xã Hoài Thượng

10/06/2019 10:11 Số lượt xem: 434
STT Họ và tên Chức vụ Mail công vụ
1 Lê Thế Thêm Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã ltthem.tt@bacninh.gov.vn
2 Nguyễn Đăng Biên P. Bí thư, Chủ tịch UBND xã ndbien.tt@bacninh.gov.vn
3 Trần Đăng Chúc P. Bí thư TT Đảng ủy xã tdchuc.tt@bacninh.gov.vn
4 Nguyễn Đình Hiếu Phó Chủ tịch UBND xã ndhieu.tt@bacninh.gov.vn
5 Ngô Phú Hoan P.Chủ tịch HĐND xã nphoan.tt@bacninh.gov.vn
6 Hồ Văn Thuyên Chủ tịch MTTQ xã hvthuyen.tt@bacninh.gov.vn
7 Nguyễn Bá Cương Cán bộ Văn phòng - Thống kê xã nbcuong.tt@bacninh.gov.vn
8 Lê Thị Thuỳ Trang Cán bộ Văn phòng - Một cửa xã ltttrang.tt@bacninh.gov.vn
9 Nguyễn Thị Viên CB Tư pháp xã ntvien.tt@bacninh.gov.vn
10 Lê Doãn Hựu CB Tài chính xã ldhuu.tt@bacninh.gov.vn
11 Ngô Văn Thắng CB Địa chính xã nvthang.tt@bacninh.gov.vn
12 Đỗ Duy Thưởng CB GTTL xã ddthuong.tt@bacninh.gov.vn
13 Nguyễn Đình Tiễu Cán bộ VHTT xã ndtieu.tt@bacninh.gov.vn
14   Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã  
15 Nguyễn Phấn Hùng Xã đội phó nphung.tt@bacninh.gov.vn
16 Nguyễn Ngọc Tuân CB LĐTB&XH xã nntuan.tt@bacninh.gov.vn
17 Đàm Phương Duẩn Trưởng công an xã dpduan.tt@bacninh.gov.vn
18 Vũ Huy Duẩn P.Trưởng công an xã vhduan.tt@bacninh.gov.vn
19 Lê Doãn Tình Chủ tịch hội CCB xã ldtinh.tt@bacninh.gov.vn
20 Phạm Văn Linh Bí thư Đoàn xã pvlinh.tt@bacninh.gov.vn
21 Đinh Thị Vinh Chủ tịch hội PN xã dtvinh.tt@bacninh.gov.vn
22 Đỗ Trọng Lộc Chủ tịch hội Nông dân xã dtloc.tt@bacninh.gov.vn