Cơ cấu tổ chức

12/05/2017 14:12 Số lượt xem: 54

1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

Ông: Phạm Đăng Biển (bí thư Đảng ủy xã)

- Năm sinh: 1967

- Phụ trách chung

- Số điện thoại: 0986171316

2. Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

Ông: Nguyễn Văn Thuấn

- Năm sinh: 1964

Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịchHội đồng nhân dân phân công cụ thể và thay mặt Chủ tịch Hội đồng nhândân giải quyết công việc khi Chủ tịch Hội đồng nhân dân vắng mặt.

- Số điện thoại: 0974101 031

LH