Cơ cấu tổ chức

12/05/2017 14:23 Số lượt xem: 71

I. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Ông: Phạm Hữu Chiển (phó bí thư đảng ủy xã)

- Năm sinh: 1960

- Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quảnlý và điều hành bộ máy hành chính ở xã, phường, thị trấn hoạt động cóhiệu quả.

- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện một số nhiệmvụ theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của trưởng,phó thôn, theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấpvà Uỷ ban nhân dân cấp trên.

- Triệu tập và chủ toạ phiên họp của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luậtcán bộ, công chức cơ sở theo sự phân cấp quản lý.

- Số điện thoại: 0987213257

- -Email công vụ: phchien.lt@bacninh.gov.vn

2. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Ông: Vũ Hữu Bể

Năm sinh: 1962

Phụ trách: lĩnh vực Giáo dục – y tế - Văn hóa xã

Số điện thoại: 01688990212

Email công vụ: vhbe.lt@bacninh.gov.vn

II.CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1. Ông Phạm Đức Thái

Cán bộ lao động thương binh xã hội

- Năm sinh: 1967

- Giải quyết các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn nhà nước về lao động.

- Giải quyết các chính sách đối với thương binh, liệt sỹ, người có công, người nghèo, khuyết tật trên địa bàn.

- Cân đối lao động, sắp xếp việc làm cho người lao động.

- Số điện thoại: 01695124967

-Email công vụ: pdthai.lt@bacninh.gov.vn

2. Ông Phạm Văn Chiến

Cán bộ Tài chính – Kế toán

- Năm sinh: 1974

-Xây dựng dự toán ngân sách xã.

-Quản lý thu chi, quyết toán ngân sách.

- Báo cáo về tài chính, ngân sách.

-Kiểm tra về tài chính, ngân sách

- Số điện thoại: 0977125993

-Email công vụ: pvchien.lt@bacninh.gov.vn

3. Ông Phạm Hữu An

Cán bộ Địa chính – Xây dựng

- Năm sinh: 1976

-Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính.....

- Giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã.

- Phụ trách công tác về sinh môi trường.

- Số điện thoại: 0974850515

- Email: phan.lt@bacninh.gov.vn

4. Ông Bùi Văn Trình

Cán bộ Văn phòng UBND - HĐND

- Năm sinh: 1975

- Xây dựng, theo dõi thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ của HĐND, TT HĐND, UBND, Chủ tịch UBND xã.

-Tổ chức các kỳ họp, chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp của HĐND, UBND.

-Thực hiện kế hoạch, báo cáo  phát triển kinh tế - xã hội

- Số điện thoại: 01256944432

- Email công vụ: bvtrinh.lt@bacninh.gov.vn

5. Bà Vũ Thị Lan

Cán bộ Văn phòng

- Năm sinh: 1981

- Thống kê, báo cáo tình hình phát triển trên địa bàn.

-Thực hiện công tác chứng thực

- Số điện thoại: 0988819838

- Email công vụ: vtlan.lt@bacninh.gov.vn

6.Ông Nguyễn Hữu Linh

Cán bộ Tư pháp

- Năm sinh: 1980

- Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

- Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng nhận.

- Thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

- Số điện thoại: 01666506130

- Email công vụ: nhlinh.lt@bacninh.gov.vn

7. Ông Tạ Đình Út

Cán bộ Văn hóa xã hội

- Năm sinh: 1978

- Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao...

- Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn.

- Phối hợp với trưởng thôn xây dựng hương ước, quy ước ở thôn.

- Số điện thoại: 0974423616

- Email công vụ: tdut.lt@bacninh.gov.vn

 

LH