Cơ cấu tổ chức

08/09/2020 09:48 Số lượt xem: 98

1. Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã 

Đồng chí: Đỗ Hải Long
Năm sinh: 1969

 Phụ trách công tác đảng 

Số điện thoại:0988625498

Email công vụ: dhlong.lt@bacninh.gov.vn

2. Phó bí thư  - Chủ tịch UBND  xã

Đồng chí: Vũ Văn Tuấn

Năm sinh: 1974

phụ trách ủy ban nhân dân xã 

Email công vụ: vvtuan.lt@bacninh.gov.vn

Số điện thoại: 0985984007

3.Phó bí thư thường trực Đảng ủy 

Đồng Chí: Nguyễn Đức Phước 

Năm sinh: 1981

Thực hiện nhiệm vu do bí thư phân công

Email công vụ:ndphuoc.lt@bacninh.gov.vn

 

LT