Cơ cấu tổ chức

22/05/2017 09:48 Số lượt xem: 68

1. Bí thư đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

Đồng chí: Đỗ Hải Long

Năm sinh: 1969

 Phụ trách UBND xã

Số điện thoại:0988625498

Email công vụ: dhlong.lt@bacninh.gov.vn

1. Phó bí thư thường trực đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

Đồng chí: Vũ Văn Tuấn

Năm sinh: 1974

Thực hiện nhiệm vụ do Bí thư đảng ủy phân công; Phụ trách công tác đảng

Số điện thoại: 0985984007

 

LT