Xã Lâm Thao - thực hiện tốt công tác Tư pháp - Hộ tịch Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

14/05/2018 14:54 Số lượt xem: 607
Công tác Tư pháp ở cấp xã là một bộ phận quan trọng của công tác quản lý nhà nước, là nơi trực tiếp triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo đảm sự thống nhất quản lý nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác Tư pháp - Hộ tịch, UBND xã Lâm Thao luôn quan tâm, chú trọng thực hiện có hiệu quả các mặt hoạt động  của công tác Tư pháp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Từ đó, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước được đi vào cuộc sống một cách kịp thời và hiệu quả. Trong nhiều năm trở lại đây xã Lâm Thao luôn là một trong những xã thực hiện tốt công tác Tư pháp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của huyện.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cùng với sự chỉ đạo của Phòng Tư pháp huyện, hàng năm, xã đã xây dựng chương trình công tác, cùng với kế hoạch thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, rà soát và kiểm tra văn bản, chứng thực, hộ tịch, hòa giải, trợ giúp pháp lý, kiểm soát thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính… Xã được bố trí được công chức Tư pháp - Hộ tịch có đủ năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật thường xuyên được củng cố kiện toàn, chất lượng chuyên môn công tác Tư pháp - Hộ tịch của UBND xã đã có nhiều chuyển biển tích cực.

Với mục đích nâng cao ý thức pháp luật của các tầng lớp nhân dân, nâng cao dân trí, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, UBND xã đã đẩy mạnh việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời chủ động lồng ghép đa dạng với các hình thức như: Họp thôn, giao lưu, sinh hoạt câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý, sinh hoạt các đoàn thể nhân dân. Từ năm 2015 đến nay, đã tổ chức 30 buổi tuyên truyền pháp luật từ cấp thôn đến cấp xã. Hàng năm, phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Ninh tổ chức trợ giúp pháp lý, tuyên truyển phổ biến các văn bản pháp luật mới cho các đối tượng người có công, hộ nghèo trên địa bàn xã; Phòng Tư pháp huyện cũng đã tiến hành tổ chức 04 hội nghị tuyên truyền pháp luật về Hiến pháp 2013, Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các vấn đề về hộ tịch, chứng thực, tôn giáo…với sự tham gia của gần 700 lượt người. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh, mỗi năm thực hiện từ 200 đến 250 lượt tuyên truyền về pháp luật.

Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản đã đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao. Mỗi năm, cán bộ Tư pháp xã đã tham gia giúp HĐND, UBND soạn thảo xây dựng hàng trăm văn bản chỉ đạo điều hành của UBND xã, đảm bảo phù hợp về thể thức và thẩm quyền ban hành văn bản, kỹ thuật soạn thảo trình bày văn bản tuân thủ đúng theo quy định của Luật. Phối hợp với Văn phòng UBND xã kiểm tra, rà soát văn bản được ban hành theo đúng quy định, đảm bảo tất cả các văn bản đều có tính khả thi cao, phù hợp với Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành của cơ quan nhà nước cấp trên.

Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến liên hệ làm việc. UBND xã đã niêm yết công khai các thủ tục, trình tự hành chính tại bộ phận một cửa, công chức Tư pháp trực tiếp làm công tác chứng thực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có đầy đủ các mẫu dấu chứng thực, sổ theo dõi chứng thực theo quy định. Tất cả các sổ sách quản lý lưu trữ hồ sơ được kiện toàn đầy đủ. Các thủ tục hành chính được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, đúng thời hạn pháp luật. Công tác tiếp công dân đã được lãnh đạo UBND xã, cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện theo đúng quy trình, luật định, đã giúp cho người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của mình, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo tràn lan, vượt cấp.

Công tác hòa giải ở cơ sở của xã hoạt động ngày càng có hiệu quả. Hàng năm, 100% hòa giải viên đều được tham gia tập huấn nghiệp vụ hòa giải. Cán bộ hòa giải ở cơ sở được nhân dân tín nhiệm, tin yêu. Thông qua công tác hòa giải ở cơ sở, nhiều văn bản luật đã đi vào đời sống, nhận thức về pháp luật của người dân ngày càng được cải thiện. Mặc dù công tác hòa giải còn có những khó khăn, các mâu thuẫn phát sinh ngày càng có xu hướng phức tạp, xã chưa bố trí kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở, nhưng với lòng nhiệt huyết yêu nghề, các hòa giải viên của xã luôn hoàn thành tốt công tác của mình, góp phần giữ gìn trật tự an toàn của địa phương, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Bằng những hiệu quả thực tế, xã Lâm Thao đã khẳng định được vị trí và vai trò của công tác Tư pháp trong công cuộc giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, tạo được niềm tin trong nhân dân./.

Vũ Thị Tố Thanh-Phòng Tư pháp huyện Lương Tài
Vũ Thị Tố Thanh
Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện Lương Tài