Danh mục Danh mục

Hoàn Sơn xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

21/06/2019 21:41 Số lượt xem: 602

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Hoàn Sơn tập trung xây dựng Đảng toàn diện trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Diện mạo nông thôn mới Hoàn Sơn ngày càng khang trang

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ xã coi việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm. Hằng năm, cấp ủy viên xây dựng kế hoạch cá nhân, đảng viên viết bản cam kết phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, lấy đó làm cơ sở để đánh giá chất lượng và xếp loại đảng viên cuối năm. Từ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đánh giá chất lượng đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trung bình hằng năm Đảng bộ có hơn 85% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, Ban Chấp hành Đảng bộ xã xây dựng quy chế hoạt động, duy trì chế độ sinh hoạt nền nếp. Định kỳ hàng tháng, Đảng bộ xã tổ chức giao ban với các ban, ngành, đoàn thể, bí thư các chi bộ nhằm rút ra những kinh nghiệm trong lãnh, chỉ đạo, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra giải pháp khắc phục kịp thời. Cùng với đó, Đảng bộ xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho từng chi bộ; quan tâm phát triển Đảng ở những chi bộ ít đảng viên, đảng viên nữ, đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ xã đã cử 64 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, kết nạp được 53 đảng viên mới, nâng số đảng viên toàn Đảng bộ lên hơn 450 đồng chí, sinh hoạt ở 14 chi bộ.

Một trong những giải pháp được Đảng bộ xã thực hiện để giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh đó là chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Hằng năm, Đảng ủy xã thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra với từng chi bộ về việc chấp hành Điều lệ Đảng, công tác thu nộp đảng phí và giám sát việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; các chi bộ triển khai kiểm tra đảng viên. Qua đó giúp các chi bộ và đảng viên nhận rõ những nhược điểm, hạn chế, từ đó có biện pháp khắc phục hiệu quả. Các chi bộ từng bước nâng cao chất lượng, giữ vững các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng. Trong sinh hoạt thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, nghiêm túc kiểm điểm những khuyết điểm, những việc chưa làm được để đề ra những biện pháp khắc phục hạn chế của từng cá nhân, tập thể, nhất là lĩnh vực được phân công phụ trách. Đảng ủy xã phân công các đồng chí Đảng ủy viên về dự các buổi sinh hoạt của chi bộ để kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trung bình hằng năm, Đảng bộ có hơn 90% số chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, đội ngũ đảng viên trong sạch nên từ đầu nhiệm kỳ đến nay, 3 năm liền Đảng bộ liên tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Đảng ủy đã lãnh đạo chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đề ra. Kinh tế phát triển với tốc độ nhanh theo hướng tăng tỷ trọng các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ. Đời sống nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 43,1 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,98%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được đẩy mạnh, từ năm 2015 đến nay, bình quân hằng năm xã có hơn 95% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, các thôn giữ vững danh hiệu Làng văn hóa./.

Nguyệt Minh- Đài Tiên Du