Danh mục Danh mục

Tiên Du bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa

21/06/2019 21:37 Số lượt xem: 346

Huyện Tiên Du có 113 di tích ở 68 thôn, trong đó có 75 di tích lịch sử được xếp hạng thuộc các loại hình kiến trúc nghệ thuật, văn hóa, lịch sử kháng chiến, tôn giáo tín ngưỡng. 01 di tích lịch sử văn hóa đặc biệt cấp quốc gia; 22 di tích quốc gia; 52 di tích cấp tỉnh.

Các linh thú chùa Phật Tích

Trong những năm qua, công tác quản lý và bảo vệ các di tích đã được các cấp, các ngành quan tâm và đã có sự chỉ đạo phối, kết hợp chặt chẽ. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ và phát huy các giá trị của di tích trên địa bàn  được chú trọng, nhiều địa phương đã xây dựng được quy chế phối hợp, đưa các nội dung về bảo vệ và phát huy các di tích trên địa bàn vào quy ước, hương ước để nhân dân cùng biết và thực hiện. Ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều thành lập Ban Quản lý di tích do lãnh đạo UBND xã, thị trấn làm Trưởng ban cùng các ngành, đoàn thể liên quan làm thành viên. Ngoài ra, ở các di tích đều thành lập Tiểu ban Quản lý di tích gồm 5 đến 7 thành viên làm nhiệm vụ trông coi, đèn nhang. Cùng với trách nhiệm của các ban quản lý di tích, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tham gia công tác bảo vệ, giữ gìn các công trình. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường thường xuyên và có nhiều biện pháp xử lý kịp thời góp phần thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hóa.

Chùa Phúc Lâm Tự thôn Tam Tảo (xã Phú Lâm)

Công tác trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích ngày càng được quan tâm. Từ năm 2007 đến 2018, trên địa bàn huyện đã có 26 di tích được tu bổ, tôn tạo từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Vấn đề bảo quản di vật, cổ vật và tài sản thuộc di tích được tăng cường. Nhờ vậy, các di tích lịch sử đã được chính quyền địa phương và nhân dân chú trọng bảo vệ, trùng tu tôn tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng … tạo môi trường cảnh quan xanh - sạch – đẹp. Tại các di tích đã được nhà nước xếp hạng, Phòng VH&TT huyện đã in, treo biển nêu rõ quy định 9 điều được làm trong di tích và 7 điều không được làm trong di tích, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ di tích./.

Nguyệt Minh- Đài Tiên Du