Cơ cấu tổ chức

12/05/2017 09:45 Số lượt xem: 57

1. Bí thư Đảng ủy

Ông: Trần Văn Xoay

Năm sinh: 1966

Phụ trách chung

2. Phó bí thư

Bà: Nguyễn Thị Lừng 

Năm sinh: 1970

Phụ trách chung Đảng, đoàn thể, giám sát HĐND + UBND + các thôn

Số điện thoại: 0979577956

3. Phó Bí thư

Ông Nguyễn Văn Đềm

năm sinh: 1977

Phụ trách Chính quyền

MT