Cơ cấu tổ chức

12/05/2017 09:47 Số lượt xem: 45

I. LÃNH ĐẠO UBND XÃ

1. Chủ tịch UBND xã

Ông: Nguyễn Văn Đềm

Năm sinh: 1977

Phụ trách chung về chính quyền

Số điện thoại:

Email công vụ: nvdem.lt@bacninh.gov.vn

2. Phó chủ tịch UBND xã

Ông: Nguyễn Văn Khôi

Năm sinh: 1965

Phụ trách Văn hóa Xã hội, đời sống dân sinh

Số điện thoại: 0977853559

Email công vụ: nvkhoi.lt@bacninh.gov.vn

II. CÔNG CHỨC

1. Ông Trần Trọng Viết

Năm sinh: 1980

Trưởng công an xã

Số điện thoại: 01665775929

2. Ông Nguyễn Văn Tuyên

Năm sinh: 1966

CHT Ban CHQS xã

Số điện thoại: 01687555346

3. Ông Tống Đức San

Năm sinh: 1966

Cán bộ địa chính xây dựng

Số điện thoại: 0975758117

Email công vụ: tdsan.lt@bacninh.gov.vn

4. Bà Nguyễn Thị Phượng

Năm sinh: 1984

Cán bộ văn phòng

Số điện thoại: 01676301338

Email công vụ: ntphuong.lt@bacninh.gov.vn

5. Ông Trần Văn Toản

Năm sinh: 1983

Cán bộ Văn hóa - xã hội (LĐTB-XH)

Số điện thoại: 0974685009

Email công vụ: tvtoan.lt@bacninh.gov.vn

6. Bà Đặng Ngọc Hương

Năm sinh: 1991

Cán bộ tài chính ngân sách

Số điện thoại: 0978870289

Email công vụ: dnhuong.lt@bacninh.gov.vn

7. Bà Nguyễn Thị Thủy

Năm sinh: 1984

Cán bộ tư pháp hộ tịch

Số điện thoại: 

8. Bà Nguyễn Thị Tân

Năm sinh: 1986

Cán bộ Văn hoá Thông tin

Địa chỉ thư điện tử: nttan.lt@bacninh.gov.vn

 

 
MT