Đảng bộ xã Minh Tân qua một nhiệm kỳ Đại hội Đảng

09/05/2020 07:52 Số lượt xem: 76

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 22 nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Minh Tân đã tập trung các giải pháp, huy động mọi nguồn lực để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết; các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch Đại hội đề ra. Qua đó, tăng cường đoàn kết đồng thuận trong đảng trong nhân dân, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, MTTQ và các đoàn thể liên tục đạt TSVM và vững mạnh xuất sắc, vùng quê ven đê đang trên đà khởi sắc.

        Để xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, Đảng bộ luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt học tập đầy đủ các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết Đảng các cấp; trọng tâm là nghị quyết TW 4 khóa 12 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỷ lệ đảng viên tham gia các kỳ học tập đạt 90%. Tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia học tập bình quân đạt 90%, đạt 100% chỉ tiêu Đại hội. Cùng với đó, đổi mới nâng cao chất lượng tuyên giáo, Đảng bộ thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân kịp thời định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

          Bên cạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ xã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong đảng. Nhiệm kỳ qua, đã tiến hành kiểm tra, giám sát 23 lượt tổ chức đảng và đảng viên trong đó có 3 lượt tổ chức đảng và đảng viên, 5 lượt theo các chuyên đề, 15 lượt theo Điều 30,32 Điều lệ Đảng. Đồng thời, kiểm tra 1.125 lượt đảng viên về chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và thực hiện nhiệm vụ được giao. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, uốn nắn kịp thời những đảng viên, tổ chức cơ sở đảng có dấu hiệu vi phạm và biểu dương khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng.

         Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ đã giới thiệu 27 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng phát triển đảng, đã kết nạp được 23 đảng viên mới.

         Đảng bộ xã tập trung chỉ đạo các chi bộ duy trì sinh hoạt vào mồng 3 hàng tháng, thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng theo hướng thiết thực, phù hợp, xây dựng nội dung đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Tăng cường phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đề cao quy chế dân chủ, tính đấu tranh tự phê bình, phê bình và quan tâm sinh hoạt theo chuyên đề để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong đảng.

Công tác tổ chức cán bộ được chú trọng, Đảng bộ xã tập trung kiện toàn hệ thống chính trị đảm bảo đủ số lượng, có chất lượng. Thường xuyên quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ trong diện quy hoạch có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng do vậy hàng năm có hơn 85% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hơn 85% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tăng 5% so với chỉ tiêu Đại hội. Đảng bộ hàng năm đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã tăng cường công tác dân vận, duy trì và nhân rộng các mô hình dân vận khéo. Tập trung chỉ đạo MTTQ và các tổ chức thành viên đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động hướng mạnh về cơ sở nhằm thu hút tập hợp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ địa phương. Nổi bật, thực hiện Quyết định số 35 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 53 của UBND huyện về Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi được 137 ha; nâng bình quân 1ha chuyển đổi đạt 270 triệu đồng/ năm; giá trị 1ha vùng trũng đạt hơn 310 triệu đồng/ năm; giảm diện tích trồng lúa; mở rộng trồng cây mầu có giá trị kinh tế cao, theo tiêu chuẩn VietGap trong đó ưu tiên phát triển cây Cà rốt được coi là cây vàng trên vùng đất nơi đây. Tiếp tục phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, các ngành nghề, dịch vụ; công tác lao động việc làm; thực hiện chính sách an sinh xã hội.

          Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 47 triệu đồng/ năm, tăng 60,6% so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,64%. Công tác giáo dục, y tế được quan tâm phát triển, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa tăng từ 92,1% năm 2015 lên 94% năm 2019. Trong 5 năm có 3/5 thôn được công nhận làng văn hóa 5 năm liền.

         Đại hội Đảng bộ xã Minh Tân được tổ chức trong 2 ngày 11 và 12/5.  Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong toàn đảng, toàn dân trên địa bàn xã; tập trung đề ra các giải pháp chiến lược, tăng cường xây dựng đảng trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, sớm đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, xây dựng quê hương giàu mạnh văn minh, đời sống người dân thêm ấm no hạnh phúc.

Minh Tân