Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2777

Đã truy cập : 43180417

Link liên kết Link liên kết

Những năm gần, đây công tác cải cách hành chính ở huyện Lương Tài  đã có nhiều  bước đột phá mới, hiệu quả của việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thực thi nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước đạt được những kết quả đáng nghi nhận.