Cơ cấu tổ chức

18/05/2017 15:00 Số lượt xem: 235

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Công việc phụ trách

Số điện thoại

 

 

 

 

1

Nguyễn Hữu Kỳ

17/3/1960

Bí thư

Phụ trách chung khối đảng, chính quyền

0986468382

2

Phạm Huy Minh

11/10/1960

Phó BT, CTHĐND

Phụ trách chung Đảng, đoàn thể, giám sát HĐND + UBND + các thôn

0168879954

3

Nguyễn Hữu Linh

26/11/1987

Văn phòng Đảng ủy

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy

0976535886

 

MH