Cơ cấu tổ chức

18/05/2017 15:03 Số lượt xem: 268

1. Chủ tịch HĐND xã - Phó bí thư đảng ủy xã

Ông: Phạm Huy Minh

Năm sinh: 1960

Phụ trách chung Đảng, đoàn thể, giám sát HĐND + UBND + các thôn

Số điện thoại: 0168879954

2. Phó chủ tịch HĐND xã

Ông: Nguyễn Bá Xô

Năm sinh: 1961

Giám sát HĐND + UBND + các thôn

Số điện thoại: 01688121559

 

MH